Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG800P73606SDNMK7ID2M7

Кметът на Община Доспат подписа нов договор - „Укрепване на общинския капацитет на Община Доспат “

Дата на публикуване: 04.04.2023
Последна актуализация: 19.05.2023

Община Доспат ще реализира Проект „Укрепване на общинския капацитет на Община Доспат “ Договор за БФП № BG05SFPR002-2.002-0064-C01 за период от 18 месеца. Кметът на Община Доспат инж. Елин Радев подписа административния договор, а проектът стартира от 01.04.2023 г.
Финансираща програма: Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021- 2027.
Процедура за БФП: BG05SFPR002-2.002.
Административен договор – № BG05SFPR002-2.002-0064-C01.
Обща стойност на проекта: 32 913.00 лв., 100% Безвъзмездна финансова помощ.
Срок на изпълнение: 01.04.2023 г. – 01.10.2024 г. (18 месеца).


Настоящият проект е насочен към укрепване на общинския капацитет и обезпечаване правомощията на община Доспат по Закона за социалните услуги, Закона за хората с увреждания и Закона за личната помощ чрез създаване на работни места, наемане, обучение и супервизия на персонала, необходим за изпълнение на задълженията и отговорностите на общината по  ЗЛП/ЗХУ, както и по ЗСУ в частта, свързана с насочването за ползване на социални услуги. Целевата група, обхваната от проектното предложение са служители от институции/организации/ администрации, ангажирани с политиките в социалната сфера и служители на доставчици на социални и интегрирани здравно-социални услуги, които чрез включването им в проектните дейности ще повишат компетенциите си, с което ще се осигури  плавно и безпроблемно въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ, както и ще се гарантира предоставянето на по – ефективни, ефикасни и качествени услуги за лицата от най-уязвимите групи от населението на територията на общината.
Целта на проекта е да подкрепи реформирането на системата на социалните услуги и улесняването на преходите към новите механизми на местно ниво, чрез развитие и укрепване на общинския капацитет на Община Доспат. Предоставянето на интегрирана подкрепа на общината в изпълнението на правомощията й по Закона за социалните услуги (ЗСУ), Закона за хората с увреждания (ЗХУ) и Закона за лична помощ (ЗЛП) ще позволи плавното и безпроблемно въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ и ще ускори предоставянето на по – ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението на територията на Общината.
Дейности които ще се реализират:
Обезпечаване правомощията на община Доспат по ЗСУ, ЗХУ и ЗЛП чрез създаване на работни места, наемане, обучение и супервизия на персонала, необходим за изпълнение на задълженията и отговорностите на общината по и ЗЛП/ЗХУ, както и по ЗСУ в частта, свързана с насочването за ползване на социални услуги. Предвидено е създаване на оборудван фронт-офис с назначен социален работник, който ще насочва потребителите на социалните услуги. Ще бъдат обучени служители ангажирани с предоставянето на социални услуги както от Общинска администрация Доспат, така и от ДЦДМУ и ЦОП – гр. Доспат.

https://www.livechatalternative.com/