Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG800P73606SDNMK7ID2M7

Заповед относно определяне местата за поставяне на нагледни агитационни материали по време на предизборната кампания в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Дата на публикуване: 05.03.2021
Последна актуализация: 19.05.2023

ЗАПОВЕД
№ К-188/05.03.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 183, чл. 184 и чл. 185 от ИК,

НАРЕЖДАМ:

1. ОПРЕДЕЛЯМ местата за поставяне на нагледни агитационни материали по време на предизборната кампания в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. както следва: 
1.1. В гр. Доспат – подпорната стена на ул. „Тракия” на разклона за гр. Девин и с.Барутин; на подпорната стена на ул. „Катя Ванчева” преди моста; на подпорната стена в посока „Рибарска среща” на ул. „Тракия” под блок Д1;
1.2. В с. Барутин – в Горната махала – на Тополата, в Долната махала – на стената на магазина на ПК „Барутин“ по посока с. Бръщен;
1.3. В с. Црънча – на външното табло за обяви на площада и на подпорната стена на ул. „В. Левски“;
1.4. В с. Бръщен – на агитационното табло на площада на старото кметство и на площада до Тополата;
1.5. В с. Късак – на центъра до сцената и на чакалнята на разклона за селото;
1.6. В с. Змеица – на ул. „Родопи“ – подпорната стена;
1.7. В с. Любча – на агитационното табло от ляво на Кметството.

2. Агитационните материали могат да се поставят на сгради, огради, стени и витрини само след разрешаване на собственика или управителя на имота.

3. ЗАБРАНЯВАМ:
3.1.Унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в Изборния кодекс ред, до приключване на изборите;
3.2.Публикуването и излъчването на анонимни материали, свързани с предизборната кампания;
3.3.Използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението;
3.4.Използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите;
3.5.Използването на държавния и общинския транспорт за предизборна агитация;
3.6.Провеждането на предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала;
3.7.Провеждането на предизборна агитация на работните места от лица на изборна длъжност  в синдикалните и работодателските организации;
3.8.Предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден;
3.9.Поставянето на агитационни материали на партии, коалиции и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние, по – малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването;
3.10.Поставянето на агитационни материали на места, общинска собственост, неупоменати в заповедта.

4. Партиите, коалициите от партии в срок от 7 дни след изборния ден да премахнат поставените от тях агитационни материали.
При неизпълнение на задължението по т. 4 от настоящата заповед на лицето, което представлява партията или инициативния комитет, или на лицата, които представляват коалицията, се налага глоба от 1000 до 5000 лв. съгласно чл. 472, ал. 1 от Изборния кодекс. 
За други нарушения на настоящата заповед се прилагат съответните административнонаказателни разпоредби на Изборния кодекс.

5. Агитационните материали, поставени или разпространени в нарушение на Изборния кодекс се изземват или премахват от кмета на общината, кмета на кметство и при необходимост със съдействие на органите на Министерството на вътрешните работи. Премахването и изземването на такива материали в изборния ден може да става и по решение на секционните избирателни комисии в изборния ден.

Установяване на нарушенията по настоящата заповед, съставянето на актове, издаването и обжалването на наказателните постановления да се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
По решение на общинската избирателна комисия кметът на общината, или кметството или кметският наместник премахва или изземва поставените и разпространени в нарушение агитационни материали по време на предизборната кампания.
Контрол по заповедта възлагам на инж. Веселин Калфов – Секретар на Община Доспат и на кметовете на кметства по населените места.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на РИК – Смолян, РУ на МВР – Девин (чрез ПУ – гр. Доспат), на упълномощените представители на регистрираните партии и коалиции и да се обяви публично на интернет страницата на Община Доспат. 
Заповедта да се изпрати и на кметовете на кметства и кметския наместник в с. Чавдар за сведение и изпълнение.

Инж. Елин Радев
Кмет на Община Доспат
 

https://www.livechatalternative.com/