Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG800P73606SDNMK7ID2M7

Проект на Програма за намаляване на риска от бедствия в Община Доспат за периода 2024-2028 г. (Обществено обсъждане)

Дата на публикуване: 10.02.2024
Последна актуализация: 10.02.2024

Уважаеми съграждани на вашето внимание представяме общинска програма за намаляване на риска от бедствия за периода 2024-2028 г.
моля в срок до 30 календарни дни от публикуването и ведно с мотивите да представяте предложения и мнения в деловодството на Община Доспат или официалния имейл на общината намиращ се на сайта на общината.

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ В ОБЩИНА ДОСПАТ 2024 – 2028 г. 

1. Причините, които налагат приемането на програмата 

Общинската програма за намаляване на риска от бедствия, се разработва на основание чл. 6д, ал. 1 от Закона за защита при бедствия, за изпълнение на целите на областната програма за намаляване на риска от бедствия и във връзка с намаляване на рисковете, определени с общинския план за защита при бедствия. 
Програмата е разработена, съгласно изискванията на Указанията за разработване и изпълнение на областни и общински програми за намаляване на риска от бедствия, дадени от Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерски съвет на Република България. 
Общинската програма съдържа оперативни цели и дейности за реализиране на оперативните цели, с които следва да бъдат постигнати оперативните цели на Националната програма за намаляване на риска от бедствия 2021-2025 г., приета с решение № 865/26.11.2020 г. от МС на РБ и стратегическите цели на Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018-2030 г. 

2. Целите, които се поставят 
Основната цел на общинската програма за намаляване на риска от бедствия е, постигане на устойчивост, чрез намаляване на съществуващите рискове от бедствия и недопускане създаването на нови рискове на територията на община Доспат, повишаване на готовността и способностите за реагиране и бързото възстановяване след бедствия. 
Цели за намаляване на риска от бедствия: 
Повишаване на обществената осведоменост, планиране и обучение в административните структури, учебни заведения и рискови обекти и населението за управление на обществените системи при бедствия и за усвояване на правилата за защита и самозащита при бедствия; 
Анализ и оценка на рисковете от бедствия на територията на община Болярово; 
Прилагане на единен и цялостен подход към управлението на риска от бедствия на всички нива на управление; 
Повишаване на способностите на институциите за управление на риска от бедствия; 

Ефективно възстановяване след бедствия при задължително спазване на принципа „да изградим отново, но по-добре“. 
Повишаване на ефективността на инвестициите за намаляване на риска от бедствия и недопускане на нови рискове. 

3. Финансови средства, необходими за прилагането на програмата 
Източниците на финансиране на дейностите за изпълнение на общинската програма за намаляване на риска от бедствия са общинския бюджет, републиканския бюджет, фондовете на Европейския съюз и други национални и международни организации. 

4. Очакваните резултати от прилагането на програмата 
Бедствията имат значителен ефект върху социалното и икономическото състояние на обществото, поради това намаляването на причинените от тях щети и загуби е жизненоважен компонент на усилията за осигуряване на сигурност и просперитет във всяка община. Очакванията от реализирането на общинската програма за намаляване на риска от бедствия са свързани с: 

Подобряване на координацията и ефективността при реализиране на дейностите за намаляване на риска от бедствия и недопускане дублиране на дейности; 
Повишаване на инвестираните средства в дейности за намаляване на риска от бедствия; 
Подобряване споделянето на информация и данни за риска от бедствия; 
Използване на публично – частно партньорство на по-добри резултати в областта на намаляване на риска от бедствия. 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 
Програмата за намаляване на риска от бедствия е в съответствие с европейското законодателство, при спазване разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.
 

https://www.livechatalternative.com/