Противоепидемични мерки на територията на община Доспат, считано от 12.03.2021 г. до 26.03.2021 г. включително

Дата на публикуване: 12.03.2021
Последна актуализация: 22.03.2021

ЗАПОВЕД

№ К -212/12.03.2021 г.

На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА във връзка със Заповед № РД-01-48 Смолян, 11.03.2021 г. на РЗИ - Смолян

Н А Р Е Ж Д А М:


I.    Въвеждам временни противоепидемични мерки на територията на община Доспат, считано от 12.03.2021 г. до 26.03.2021 г. включително, както следва:
1.     Преустановяват се:
а/ присъствените учебни занятия в училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие за учениците от пети до дванадесети клас. Решението за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние се взема от министъра на образованието и науката при условията и по реда на чл. 105, ал. 6 и 115 а, ал. 1, 4 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образование. За децата със специални образователни потребности се допускат индивидуални терапевтични дейности.
б/ провеждането в присъствена среда на всички групови извънкласни занимания и дейности, екскурзии, спортни празници и други, организирани от училищата за всички възрастови групи.
в/ присъствените групови занятия в езиковите центрове, образователните центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица.
2.    Родителите при възможност да оставят децата си вкъщи, за да се намали броят на децата посещаващи детските градини и детски ясли.
3.     На открити обществени места, където има струпване на хора и невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м, да се носят защитни маски за лице за еднократна или многократна употреба.
4.     На всички пазари, тържища, базари и изложения да се създаде организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от най-малко 1,5 м между посетителите.
5.     Собствениците на обекти за хранителни и нехранителни стоки задължително да осигурят: пропускателен режим, съобразен с капацитета и търговската площ на обекта, недопускане на струпване на хора на касите и спазване на задължителна дистанция от 1,5 м, недопускане на клиенти на територията на обекта без защитна маска за лице и учестена дезинфекция.
6.    Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски, административни или други обекти предоставящи услуги на гражданите, да създадат организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв. м.
7.     Събития от частен характер /сватби, кръщенета и други/ да не превишават присъствието на повече от 10 човека.
8.     В автомобилите на обществения транспорт да не се допуска препълване и пътници без защитни маски.
9.     Преустановяват се посещенията на малолетни и непълнолетни без да са придружени от техен родител, съответно настойник/попечител във всички заведения за хранене и развлечения и питейни заведения на територията на община Доспат.
10.     Кметовете на населени места и кметския наместник да ограничат провеждането на масови мероприятия.
II.    Да продължат да се спазват всички разпоредени от министъра на здравеопазването противоепидемични мерки с цел опазване живота и здравето на гражданите и предотвратяване епидемично разпространение на COVID -19.
III.     Отговорни за изпълнението на въведените противоепидемични мерки са организаторите на събития, собственици и управители на обекти, граждани.
IV.     На лицата, които нарушават въведените с настоящата заповед противоепидемични мерки ще се търси административно-наказателна отговорност по чл. 209 а от Закона за здравето.
V.     Всички контролни органи – Общ.КЩ, МВР и други, в рамките на своите функционални компетентности да осъществяват засилен ефективен контрол по изпълнението на противоепидемичните мерки на територията на цялата община.
VI.    Заповедта да се публикува на официалния сайт на Община Доспат, в електронния вестник на Община Доспат и се изпрати на кметовете и кметски наместник за сведение и изпълнение.
Контрола по изпълнението на заповедта е на Общинския кризисен щаб.

ИНЖ.ЕЛИН РАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ДОСПАТ