Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Крайният срок за регистрация на кладенци е 28 ноември 2022 г.

Дата на публикуване: 14.11.2022
Последна актуализация: 14.11.2022

СЪОБЩЕНИЕ

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район, Ви напомня, че наближава крайният срок за регистриране на водовземни съоръжения (ВС) за безвъзмездно водовземане до 10 куб. м. на денонощие от подземни води за задоволяване на собствени потребности. Когато имотът е съсобствен, заявлението се подава от името на всички собственици.

Крайният срок за регистрация е 28 ноември 2022 г.

За регистрация на кладенците за собствени потребности, следва да попълните и представите, следното:

Образец на заявление - достъпен на интернет страницата на БДЗБР (www.wabd.bg) в раздел „Заявления и декларации“ (Образец РГ2).

За повече информация, може да се обадите на телефон: 073/894114

---------------------------------

Напомняме, че до 28 ноември 2022 г. на регистрация подлежат съществуващи водовземни съоръжения за задоволяване на собствени потребности на гражданите /кладенци, сондажи, герани и др. съоръжения за собствени потребности, използвани от гражданите в бита/, разположени в границите на населените места и селищните образувания, за които до 27 ноември 2018 г. не са подадени заявления за вписване в регистъра на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.

Заявлението за регистрация може да се подаде и чрез съответния кмет на община, кмет на район, кмет на кметство или кметския наместник по местонахождението на съоръжението. Кметовете и кметските наместници издават входящ номер за всяко постъпило заявление и на всеки 14 дни предават на съответната Басейнова дирекция постъпилите в този период заявления.
В тази връзка следва да създадете необходимата организация/разяснителна кампания за подаване пред Вас на заявленията за регистрация, респ. изпращането им след това към Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.
Обръщаме внимание, че:
•    за подаване на заявление за регистрация НЕ СЕ ДЪЛЖИ ТАКСА.
НЕ Е НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ. Достатъчен документ е попълненото и подписано заявление. За Ваше удобство изпращаме образец на заявлението, което може да бъде свалено от официалната страница на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“: https://wabd.bg/content/заявления-и-декларации/образци-на-заявления/
•    граждани, подали заявления за регистрация в предходен момент, НЕ ПОДАВАТ повторно заявление.


Приложения: Образец на заявление РГ2.
 

https://www.livechatalternative.com/