Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG800P73606SDNMK7ID2M7

Обществена поръчка с предмет: Предоставяне на услуги при подготовка на проектно предложение по процедура BG16M10P002-2.002 - работно проектиране и авторски надзор

Дата на публикуване: 14.04.2021
Последна актуализация: 19.05.2023
https://www.livechatalternative.com/