ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА И НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА Доспат ЗА 2020 г.

Дата на публикуване: 16.07.2021
Последна актуализация: 16.07.2021

ПОКАНА
ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА И НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА Доспат ЗА 2020 г.


На основание на чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 35, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Доспат, Председателят на Общински съвет - Доспат кани жителите на общината, представители на бизнеса, синдикати, НПО, общински съветници, кметове, кметски наместник на обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на община Доспат за 2020 г.
Публичното обсъждане ще се проведе на 26.07.2020 г. от 13:00 часа в заседателна зала на общината, находяща се в гр. Доспат,ул.”К.П.Войвода” №3.
Материалите по публичното обсъждане са публикувани в интернет сайта на Община- Доспат, : www.dospat.bg ;
Заинтересованите лица могат да представят своите предложения и становища в писмен вид в деловодството на община Доспат, ул. ”К. П. Войвода” №3, както и на e-mail: obshtina.dospat@dospat.egov.bg
 
С уважение,
Инж.Адалберт Ферев
Председател на Общински съвет - Доспат
 

Бюджет 2020 г. - приходи
Дата на публикуване: 16.07.2021

Бюджет 2020 г. - разходи
Дата на публикуване: 16.07.2021