Заповед относно определяне на места за обявяване на предварителните избирателни списъци

Дата на публикуване: 16.02.2021
Последна актуализация: 22.03.2021

З А П О В Е Д
№ К- 138/16.02.2021 г.

На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 3 от Изборния кодекс:

О П Р Е Д Е Л Я М:

Местата, на които да бъдат обявени избирателните списъци във връзка с провеждането на насрочените на 04.04.2021 год.   избори за народни представители, както следва:
Номер на избирателната секция    Административен адрес на секцията в населеното място    Място за обявяване на
списъка
22 10 00 001    Гр. Доспат (НЧ „Иван Вазов” – гр.Доспат, ул. „Първи май” № 1)    Бивша ритуална зала в сградата на Читалището.

22 10 00 002    Гр. Доспат
(СУ „Димитър Благоев” – гр.Доспат,
ул. „Кап.Петко Войвода” № 2)    Туристически информационен център, гр.Доспат 

22 10 00 003    Гр. Доспат
(Ресторант „Пилето”, ул.„Ал.Стамболийски”)    Автогарата на гр. Доспат, срещу ресторант „Пилето”.

22 10 00 004    С. Късак (в ОУ „Хр.Ботев” – с. Късак)    Хранителен магазин „Ади“– намира се на площада в селото.

22 10 00 005    С. Барутин
(НЧ „В.Коларов” – с. Барутин)    Пред Читалището

22 10 00 006    С. Барутин
(ОУ „Н.Вапцаров” – с.Барутин)    Фурната на ПК „Барутин”

22 10 00 007    С. Црънча (в Кметството)    В сградата на Кметството

22 10 00 008    С.Бръщен
(в ОУ „Я.Сандански” – с.Бръщен)    В сградата на Кметството

22 10 00 009    С.Чавдар (в Кметството)    Пред хранителния магазин в центъра на селото (сграда на РПК „Доспат”)

22 10 00 010    С.Змеица
(в НЧ „Хр.Ботев” – с.Змеица)    Хранителен магазин на ПК „Змеица” на ул. „Рожен” № 2

22 10 00 011    С.Змеица
(ОУ „В.Левски” – с.Змеица)    Хранителен магазин на ПК „Змеица” на ул. „Рожен” № 2

22 10 00 012    С.Любча (в Кметството)    Пред Кметството

Списъците да се поставят на видно място в района на избирателната секция.
Ръководителите на фирми, учреждения и др. да предоставят витрини, вътрешни преградни стени, остъклени фасади и др. за поставяне на избирателните списъци, с оглед извършване на справки от страна на гражданите.
За периода до провеждането на изборите за народни представители на 04 април 2021 г. съхраняването на избирателните списъци и поддържането им в изряден вид ВЪЗЛАГАМ на стопанисващите съответните обекти.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на Районната избирателна комисия и да се обяви публично чрез страницата на общината и електронния „Вестник на Община Доспат“.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Веселин Калфов – секретар на община Доспат.

Инж. Елин Радев
Кмет на Община Доспат

*****

З А П О В Е Д № К- 138/16.02.2021 г.

https://www.livechatalternative.com/