Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG800P73606SDNMK7ID2M7

Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Доспат за 2023 година

Дата на публикуване: 16.08.2023
Последна актуализация: 16.08.2023

  

    На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и  Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Доспат, кметът на Община Доспат инж. Елин Радев кани местната общност на
 
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2023 година
 

Уважаеми съграждани,
Предстои приемането на бюджета на Община Доспат за 2023 година, като разработването и приемането на основния финансов план е част от най-важните решения за развитието на общината. 
В тази връзка се  предоставя възможност на жителите да получат детайлна информация за разработването на бюджета и да участват в разискванията по конкретните му параметри.
Очакваме вашите мнения, препоръки и предложения за проектобюджет 2023 г. в деловодството на Община Доспат или на официалните имейли на община Доспат: Obshtina.Dospat@dospat.egov.bg  и  obstinadospat@abv.bg  до края на работния ден  /17.00 часа/  на 24.08 2023г.
 За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще се приложи като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му за разглеждане от Общински съвет.
Обсъждането ще се проведе на 25 август 2023 г. /петък/ от 10.30 часа в залата на общински съвет Доспат, намираща се на втори етаж от сградата на общинска администрация.
С материалите за публичното обсъждане може да се запознаете в приложението по-долу.

инж. Елин Радев
Кмет на община Доспат
 

Капиталов списък 2023
Дата на публикуване: 16.08.2023

Бюджет разходна част 2023
Дата на публикуване: 16.08.2023

Бюджет приходна част 2023
Дата на публикуване: 16.08.2023

Проект на бюджет за 2023
Дата на публикуване: 16.08.2023

https://www.livechatalternative.com/