Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG800P73606SDNMK7ID2M7

Проект на План – сметката за приходите и разходите за дейностите свързани с управление на битовите отпадъци, както и размера на ТБО на общ. Доспат за 2024 г.

Дата на публикуване: 17.11.2023
Последна актуализация: 17.11.2023

СЪОБЩЕНИЕ


  
        Уважаеми жители на община Доспат,  


        На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове, чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от АПК, във връзка с чл.66,ал.3,т.2 от ЗМДТ, Ви уведомяваме, че на 19.12.2023 г. от 13:00 часа в заседателната зала на Общински съвет Доспат ще се проведе публично обсъждане на План – сметката за приходите и разходите за дейностите свързани с управление на битовите отпадъци, както и размера на ТБО на общ. Доспат за 2024 г.
        Гражданите и други заинтересовани лица могат да правят предложения в деловодството на общинска администрация Доспат, до 17:00 ч. на 18.12.2023г. 

17.12.2023г. 
Община Доспат
 

https://www.livechatalternative.com/