Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG800P73606SDNMK7ID2M7

Покана за публично обсъждане на проект на бюджет на Община Доспат за 2024 г.

Дата на публикуване: 17.01.2024
Последна актуализация: 17.01.2024

Изх.№БФ- 63/17.01.2024г.
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ДОСПАТ ЗА 2024 г.
На 25.01.2024 г. (четвъртък), от 10.30 ч., в заседателната зала на общински съвет Доспат, на ул.”К.П.Войвода” №3 в гр.Доспат, ще се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Доспат за 2024 година, на основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на бюджета на Община Доспат.
Обсъждането ще се проведе при следния дневен ред:
1.    Представяне на основните показатели на проекта за бюджет за 2024 г.
2.    Обсъждане, коментари, мнения, въпроси, становища и предложения във връзка проектобюджета за 2024 г.
Материал, представящ основните показатели на проекта за бюджет, в достъпен формат и вид за гражданите и всички заинтересовани страни, е публикуван в официалния сайт на община Доспат – : www.dospat.bg
 Становища и предложения във връзка с проектобюджета на Община Доспат за 2024 г. могат да се правят лично, по време на публичното обсъждане или да се изпращат писмено чрез деловодството на Община Доспат или на е-mail:    obshtina.dospat@dospat.egov.bg и obshtinadospat@abv.bg ,
    Гражданите и други заинтересовани лица могат да правят предложения в деловодството на общинска администрация Доспат, до 17:00 ч. на 24.01.2024г. 
 

Приложение № 8 - бюджет на ОП ОБЧ
Дата на публикуване: 26.01.2024

Приложение № 5 - разходи за заплати
Дата на публикуване: 26.01.2024

Констативен протокол
Дата на публикуване: 26.01.2024

https://www.livechatalternative.com/