Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Заповед относно образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия (ПСИК) за територията на община Доспат за избиратели с трайни увреждания, подали заявления за гласуване с ПСИК

Дата на публикуване: 20.03.2021
Последна актуализация: 22.03.2021

ЗАПОВЕД
№ К- 229/20.03.2021 г.


На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 2, ал. 4 и ал. 6 от Изборния кодекс, Решение № 2117-НС/22.02.2021 г. на ЦИК, както и във връзка с подадени заявления от избиратели с трайни увреждания за гласуване с подвижна избирателна кутия към момента на издаване на настоящата заповед, във връзка организацията и провеждането на насрочените на 04.04.2021 г. избори за народни представители,

НАРЕЖДАМ:

1.    ОБРАЗУВАМ секция за гласуване с подвижна избирателна кутия (ПСИК) за територията на община Доспат за избиратели с трайни увреждания, подали заявления за гласуване с ПСИК.
2.    УТВЪРЖДАВАМ номерацията, обхвата и адреса на подвижната избирателна секция, както следва:
Номерация: 221000013.
Обхват: всички населени места в община Доспат.
Адрес: гр. Доспат, ул. „Кап. Петко Войвода” № 3, стая № 108 – в сградата на Общината.
3.    НАСРОЧВАМ на 20.03.2021 г., в кабинет № 206 в сградата на Община Доспат, от 17,00 часа консултации за определяне състава на ПСИК.

Номерацията се състои от номера на Смолянски избирателен район – 22, номера на община Доспат съгласно Единен класификатор на административно-териториалните и териториални единици (ЕКАТТЕ) – за община Доспат е 10, номерът на административния район съгласно ЕКАТТЕ – за нашата община се изписва 00 и номера на избирателната секция започващ от 001 (съгласно Решение № 1974-НС от 02.02.2020 г. на ЦИК).

Настоящата заповед да се сведе до знанието на Районната избирателна комисия и да се обяви публично на сайта на община Доспат. Заповедта да се сведе до знанието на РУ на МВР – гр. Девин (чрез ПУ – гр. Доспат) и до РСПБЗН – гр. Доспат.
    
Настоящата заповед може да се оспорва от заинтересованите лица в тридневен срок от обявяването й пред областния управител, който се произнася с решение в тридневен срок, което се обявява публично.

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Веселин Калфов, секретар на община Доспат.

    Инж. Елин Радев
    Кмет на Община Доспат

 

https://www.livechatalternative.com/