Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG800P73606SDNMK7ID2M7

Решения от № 1 до № 3 на Общински съвет Доспат, взети с Протокол № 1 от 08.11.2023 г.

Дата на публикуване: 20.11.2023
Последна актуализация: 20.11.2023

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРИЕТИТЕ РЕШЕНИЯ:

№ 1 Избиране на временна Комисия за избор на Председател на Общински съвет Доспат.
№ 2 Избор на Председател на Общински съвет Доспат.
№ 3 Избор на временна Комисия по изготвяне на проект за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Доспат, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Доспат. 
https://www.livechatalternative.com/