Обява относно подбор на кандидати за потребители на социалната услуга Патронажна грижа +“

Дата на публикуване: 26.04.2021
Последна актуализация: 26.04.2021

О  Б  Я  В А
Във връзка с изпълнението на Проект „Патронажна грижа +“,  Договор № BG05M9OP001-6.002-0094-С01, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6.002 „„Патронажна грижа +”  в община Доспат, Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, Община Доспат 

ОБЯВЯВА:

подбор на кандидати за потребители по проекта
В рамките на проект „Патронажна грижа +“ в община Доспат ще се предоставят почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда на нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора, живеещи на територията на община Доспат.
Целта на Направление 1 „Патронажна грижа“ е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа във връзка превенция разпространението на COVID-19.
Допустими лица, които да ползват почасови здравно-социални услуги в домашна среда, са:
·         Хора с увреждания;
·         Възрастни хора в невъзможност от самообслужване;
·         Лица над 54 г.
Кандидат - потребителите на услугата „Патронажна грижа“ е необходимо да подадат следните документи:
1. Заявление от кандидата (по образец);
2. Заверено копие на документ за самоличност;
3. Заверено копие на документ за самоличност на представителя (ако е приложимо);
4. Пълномощно с нотариална заверка на подписите (ако е приложимо) - в случай на упълномощаване;
5. Декларация за обработка на лични данни (по образец);
6. Експертно решение на ТЕЛК /НЕЛК (копие), епикриза или друг медицински документ (ако е приложимо).
За почасовите мобилни здравно – социални услуги в домашна среда не се заплаща месечна потребителска такса.
Образците на необходимите документи за кандидатстване за потребители на услугата „Патронажна грижа“ могат да бъдат свалени от интернет страницата на Община Доспат и сградата на общинска администрация, ул. „ Капитан Петко войвода“ 3, всеки работен ден от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.
Срок за подаване на документи – до 07.05.2021г. включително.
На лицата, които са подали необходимите документи и отговарят на изискванията за допустимост, ще бъде извършена индивидуална оценка на потребностите от екип специалисти, които ще извършат посещение на място в дома на кандидата за потребител и ще оценят потребността от здравна и/или съответно социална грижа.
Въз основа на изготвената оценка на потребностите ще се извърши подбор и класиране на най–нуждаещите се потребители от услугата „Патронажна грижа“.
Резултатите във връзка с подбора ще бъдат обявени на информационното табло в сградата на община Доспат.
 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ
Дата на публикуване: 26.04.2021

Заявление от кандидата (по образец)
Дата на публикуване: 26.04.2021