Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG800P73606SDNMK7ID2M7

Община Доспат обявява свободни работни места за длъжностите "Хигиенист" и "Портиер" в ЦОП ДЦДМУ - гр. Доспат

Дата на публикуване: 26.04.2021
Последна актуализация: 19.05.2023

О Б Я В А
В изпълнение на Договор № BG05M9OP001-6.002-0094-С01 по проект „Патронажна грижа + в община Доспат”, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и във връзка с Направление 2 от проекта – Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности- ЦОП и в ЦДМУ, Община Доспат 
ОБЯВЯВА:
подбор на персонал, както следва:
·     Хигиенист:
· 3 бр. на трудово правоотношение за работен ден с продължителност 8 часа;
·     Портиер
1 бр. на трудово правоотношение за работен ден с продължителност 4 часа;
1 бр. на трудово правоотношение за работен ден с продължителност 8 часа;
Изисквания към кандидатите за обявените длъжности :
-          да са пълнолетни граждани;
-          да не са поставени под пълно или ограничено запрещение;
-          да не са осъждани;
-          да имат мотивация и нагласа за работа с хора с увреждания и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване.
 I. За длъжност „Хигиенист“:
Персоналът ще бъде назначен в следните социални услуги, делегирани от държавата дейности: ЦОП и ЦДМУ към община Доспат
Изисквания за заемане на длъжността:
-          завършено образование – минимум основно;
-          професионален опит - не се изисква, но наличието му се счита за предимство;
-          нагласа за работа с лица с увреждания;
-          умение за комуникативност и работа в екип.
Основни задължения и отговорности за длъжността:
-          Извършва всички дейности по дезинфекция в условията на епидемично разпространение на COVID-19 в дворните места, фасадите и оградите на сградата на съответната социална услуга;
-          Извършва редовно и качествено почистване и дезинфекция на пространствата, за които отговаря;
-          Целесъобразно прилага и употребява предоставените му препарати и целесъобразно използва техническите средства и съоръжения за почистване;
-          Изпълнява други функции, които са му възложени от прекия ръководител.
II. За длъжност „Портиер“:
Персоналът ще бъде назначен в следните социални услуги, делегирани от държавата дейности: ЦОП и ЦДМУ в община Доспат
Изисквания за заемане на длъжността:
-          завършено образование – минимум средно;
-          професионален опит - не се изисква, но наличието му се счита за предимство;
-          нагласа за работа с лица с увреждания;
-          умение за комуникативност и работа в екип.
Основни задължения и отговорности за длъжността:
-          Координация на човекопотока, съобразен с изискването за ограничаване на контактите между лицата;
-          Следене за спазването на необходимата дистанция;
-          Подпомагане/контролиране на потребители за прилагане на мерки за дезинфекция;
-          Поддържане на отстояния между потребители в общи части и при движение между кабинети;
-          Изпълнява други функции, които са му възложени от прекия ръководител.
-          Заявление (по образец);
-          Декларация за обработка на лични данни (по образец);
-          Документ за самоличност - копие;
-          Автобиография;
-          Документ за завършено образование – копие;
-          Други документи, предоставени от кандидатите, доказващи професионален опит или квалификация и умения (ако е приложимо).- Медицинско за постъпване на работа (при сключване на Трудов договор).
Образци на документите могат да бъдат изтеглени от сайта на Община Доспат, както и да се получат на място в сградата на Община Доспат, Ул. „Капитан Петко войвода“ №3.
Кандидатите следва да подадат документи на място в сградата на Община Доспат, всеки работен ден от 8.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч.
Срок за подаване на документи – до 07.05.2021г. включително.
Подборът на персонала по проект „Патронажна грижа + в община Доспат“ ще се проведе на три етапа, както следва:
-          първи етап – подбор по документи;
-          втори етап – интервю/събеседване;
-          трети етап – класиране.
Резултатите от подбора ще бъдат обявени на информационното табло в Центъра за административно обслужване на Община Доспат, находяща се в гр. Доспат, ул. „Капитан Петко войвода“ 3 
Информация може да получите на тел. +359 0894656969

CV
Дата на публикуване: 26.04.2021

Декларация по образец
Дата на публикуване: 26.04.2021

Писмено заявление за кандидатстване
Дата на публикуване: 26.04.2021

https://www.livechatalternative.com/