Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG800P73606SDNMK7ID2M7

Община Доспат изпълнява проект „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на община Доспат“

Дата на публикуване: 29.03.2024
Последна актуализация: 29.03.2024

На 30.08.2023г. в качеството си на бенефициент, Кметът на Община Доспат инж. Елин Радев подписа Административен договор № BG-RRP-4.025-0050-C01 (No. ME-C4.13-46/2023.08.30) за предоставяне на безвъзмездна финансова за изпълнение на проект BG-RRP-4.025-0050 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на община Доспат“, Национален план за възстановяване и устойчивост, BG-RRP-4.025 - ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ СИСТЕМИ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ - ПОКАНА 1
Договорът бе подписан между Министерството на Енергетиката и Община Доспат, като общия размер на допустимите разходи е 799 911.37 лв.
Общият размер на предоставеното финансиране чрез Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) е 666 592,77 лв. Общият размер на предоставеното национално съфинансиране е 133 318.60 лв. 
    Проектът е насочено към повишаване на енергийната ефективност, чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление и подобряване условията за живот на жителите на община Доспат. Съществуващо положение на уличното осветление на всички населени места в община Доспат - гр. Доспат и селата: Барутин, Бръщен, Змеица, Късак, Любча, Црънча и Чавдар към момента на изготвяне на енергийният одит, не отговаря на стандарта за улични осветителни уредби (УОУ). Предписани са следните енергоспестяващи мерки: - подмяната на стари и амортизирани осветители с нови светодиодни осветители, като за постигане нормите на осветеност по базова линия броят на уличните осветители е 1 902 бр., в т.ч. демонтаж на старите осветители и монтаж на новите осветители; - предвижда се и внедряване на ВЕИ мярка, като е предписано 7 бр. от новите светодиодни уличени осветители 20W да бъдат с акумулатор и соларен панел; - интегриране на доставка и интегриране на интелигентна система за управление на УОУ – софтуер и доставка и монтаж на Табла за управление за интелигентна система за управление на уличното осветление - 24 бр., за да се намалят чувствително разходите за закупуване на електрическа енергия за осветление. Чрез изпълнението на дейността ще се постигне и пълно съответствие със стандартите за улично осветление: БДС EN 13201-2, БДС EN 13201-3 и БДС EN 13201-5. Планирани са и съпътстващите строителството дейности по разработване на работен проект, строителен и авторски надзор, както и дейности за управление на проекта и информираност и публичност.
Основната цел на проектното предложение е да повиши енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление на община Доспат и да подобри условията на живот на населението. Специфичните цели на проекта са: 
- Осигуряване на подходяща инфраструктура, включително технологични решения и съвременно оборудване, необходимо за изграждането системи за външно изкуствено осветление, гарантиращи подобряване на енергийната ефективност и осветеността на населените места; 
- повишаване на жизнения стандарт на жителите на община Доспат, чрез решения допринасящи за опазване на околната среда; 
Очакваните резултати са: 
• Подобряване на качеството на уличното осветление и привеждането му в съответствие с нормите за осветеност; 
• Повишаване на енергийната ефективност чрез прогнозни годишни: - намаления на емисиите от парникови газове еквивалентни емисии въглероден диоксид (CO2) - 842,15 tCO2; - енергийни спестявания - 713 690,50 kWh; - парични спестявания - 139 041,12 лв. с ДДС. • Намаляване на разходите за поддръжка и експлоатация: 
• Намаляване на уличната престъпност и на пътно-транспортните произшествия; 
• Повишаване на безопасността при движение па пешеходци и по- безопасно придвижване с велосипеди; 
• Създаване на комфортни нощна среда за населението в община Доспат;
Срокът за изпълнение на проекта е 19 месеца, но не по-късно от 31.03.2025г.

https://www.livechatalternative.com/