Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG800P73606SDNMK7ID2M7

Общината провери туристически обекти дали спазват Закона за туризма. Проверките ще бъдат редовни

Дата на публикуване: 30.08.2021
Последна актуализация: 19.05.2023

На 28.08.2021 г. комисия състояща се от служители на община Доспат и Полицейски участък Доспат извършиха проверка на места за настаняване (хотели, къщи за гости, стаи за гости) на територията на община Доспат, относно спазване на разпоредбите на чл.114, чл.115 и чл.116 от Закона за туризма (ЗТ). По-точно казано, проверката трябваше да установи, категоризиран ли е обекта съгласно изискването на чл.114, т.1 от ЗТ, води ли се регистър на настанените туристи съгласно изискванията на чл.116, ал.1 и 2 от същия закон и обявяват ли се цените на нощувките и на другите предлагани от тях услуги чрез ценоразпис, поставен на видно за потребителите място в близост до рецепцията съгласно изискванията на чл.115 от ЗТ. 

Бяха проверени общо 18 обекта в гр. Доспат.  При проверката се установи следното:
В 8 от обектите не са установени настанени туристи. В останалите 10 проверени обекта са установени настанени туристи. В 3 от тях настанените туристи са били регистрирани в системата ЕСТИ и не са установени нарушения. В 2 от обектите комисията не е допусната до обекта, а в останалите 5 обекта туристите не са били регистрирани в ЕСТИ. 

Даваме пример за най-често срещаните нарушения и съответните санкции предвидени в ЗТ: 
Чл. 206. (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) (1) На лице, което предоставя туристически услуги в некатегоризиран или нерегистриран туристически обект по чл. 3, ал. 2, т. 1 - 3, се налага глоба в размер от 500 до 5000 лв., съответно имуществена санкция в размер от 1 000 до         10 000 лв.
Чл. 210. (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) (1) На хотелиер, който не изпълнява задълженията си по чл. 115 или ги изпълнява не по указания начин, се налага глоба в размер от 200 до 2000 лв., съответно имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв.
Чл. 213. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) (1) На хотелиер, който не води регистър на настанените туристи по чл. 116, ал. 1, се налага глоба в размер 2000 лв., съответно имуществена санкция в размер 7000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер 4000 лв., съответно имуществена санкция в размер 14 000 лв.
(3) На хотелиер, който не води регистъра по ал. 1 съгласно изискванията на чл. 116, се налага глоба в размер от 100 до 1000 лв., съответно имуществена санкция в размер от 500 до 5000 лв.
За лицата отказали достъп до обекта за настаняване ще припомним и съответните санкции:
Чл. 221. (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) (1) При недопускане на длъжностно лице от контролните органи в подлежащите на контрол обекти или при непредставяне на контролните органи на изискани документи или информация на съответното лице, извършващо дейност в обекта, се налага:
1. глоба от 500 до 2000 лв., или
2. имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв.

Както е видно от цитираните по-горе разпоредби, санкциите не са малки. Затова отправяме апел да всички лица извършващи настаняване на туристи, без значение от обекта на настаняване, да регистрират, съответно категоризират своите обекти в община Доспат. Припомняме също, че контролни функции по ЗТ, освен Министъра на туризма и кметовете на общини, имат още Комисията за защита на потребителите, Областните управители, както и Държавната комисия за метрологичен и технически надзор. 
След извършения анализ на проверката, ръководството на община Доспат констатира голям брой нерегистрирани туристи в ЕСТИ. Това означава, че за същите не е формиран облог и съответно не е заплатен дължимия Туристически данък в отдел МДТ на Общината. Както е видно, община Доспат прави големи инвестиции в инфраструктурата си, които се отразяват много благоприятно за развитието на туризма в общината и региона. Такива са например подмяната на довеждащите водопроводи да населените места и тези в самите населените места, чрез които се осигурява качествена вода и редовно водоподаване. Също така изграждането на малка туристическа инфраструктура, като беседки, пейки и маси за отдих, места за паркиране на каравани и кемпери, места за спускане на плавателни съдове в язовир „Доспат“. Трябва да споменем и изграждането на нов градски център на гр. Доспат и изграждането на спортни площадки в почти всички населени места, асфалтиране на улици във всички населени места и много други. Всички тези придобивки способстват за развитието на туризма в общината ни. Туристите стават все повече, което е безспорен факт и по този начин се осигуряват добри доходи за хората занимаващи се с хотелиерство, ресторантьорство, търговия и предлагане на различни услуги. 

Същевременно, община Доспат извършва разходи, включително за развитието на туризма, които следва да покриват от собствени приходи. Един източник на такива е Туристическия данък.  Туристическият данък е почти символичен в нашата община и варира от 20 до 30 стотинки за нощувка, в зависимост от категорията на обекта. За всички е ясно, че това е едно символична сума, която няма да възвърне вложените средства в туристическата инфраструктура, но поне малко ще подкрепи Общината в намеренията ни да подобряваме средата, в която живеем ние и гостите ни, и ще направи Доспат още по-привлекателен за туристите. Считаме за недопустимо и от морална гледка точка, да не се заплащат дължимите данъци, още повече когато те са символични. 
Ръководството на община Доспат реши, след тази първа проверка, собствениците на места за настаняване допуснали нарушения, да не бъдат санкционирани. Но, до всички проверени, ще бъдат изпратени предписания за отстраняване на допуснатите нарушения. Същевременно, проверките на местата за настаняване ще станат редовни, като ще се наблегне и на обектите, които предлагат услуги по настаняване на гости, но не са регистрирани в съответствие със Закона за туризма. При следващите проверки, всяко констатирано нарушение ще се санкционира съгласно предвидените административно-наказателни разпоредби в ЗТ.    
Предвид на това, че проверката беше първа, няма да огласяваме и данни за проверените обекти, както и допуснатите нарушения. При следващите такива се ангажираме да публикуваме резултатите от проверките, от които да е видно кой е проверявания обект, регистриран ли е съответния обект в общината, регистрирани ли са настанените туристи, заплатен ли е дължимия данък.    
 

https://www.livechatalternative.com/