Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG800P73606SDNMK7ID2M7

Решения на Общински съвет Доспат от № 35 до № 54, взети с Протокол № 5/30.01.2024 г. (редовно заседание)

Дата на публикуване: 06.02.2024
Последна актуализация: 06.02.2024

Решения на Общински съвет Доспат от № 35 до № 54, взети с Протокол № 5/30.01.2024 г. (редовно заседание)

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРИЕТИТЕ РЕШЕНИЯ:

№ 35

Приемане на Отчета за дейността на Общински съвет Доспат и неговите комисии за периода  01.07.2023 г. - 31.12.2023 г.

№ 36 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Доспат за периода 01.01.2023 – 31.10.2023 г.
№ 37 Отчет за дейността  на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към  Община Доспат през 2023 г.
№ 38 Годишен отчет 2023г. на ОП „Озеленяване, Благоустройство и Чистота – Доспат”
№ 39 Приемане на стратегия за управление на общинската собственост за периода 2023 г.-2027 година
№ 40 Лице представляващо община Доспат в Сдружение „Местна инициативна група Високи Западни Родопи-Борино-Доспат-Сърница“.
№ 41 Приемане на Годишен план за паша, съгласие за предоставяне на пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване и правила за ползването им през 2024г.
№ 42 Приемане на решение на Общински съвет – Доспат, за определяне на количества дърва за населението на Община Доспат за 2024 г.
№ 43 Провеждане на процедура за възлагане на превозите на пътници по утвърдените автобусни линии от общинската и републиканската транспортна схема в община Доспат по реда на Закона за обществените поръчки.
№ 44 Предложение за разходване на средствата , генерирани по чл.60, ал.2, т.1 и т.2, и чл.64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците за календарните 2023 и 2024 год.
№ 45 Намерение на Община Доспат да участва в „Пилотна схема за подкрепа на малки проекти в селектирани общини за насърчаване на развитието и иновациите за постигане на добро демократично управление чрез подбор на проектни предложения“.
№ 46 Безвъзмездно право на ползване на помещения в сграда № 3 на общинска администрация – Доспат от МИГ „Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница“.
№ 47 Безвъзмездно право на ползване на помещение в сграда №3 на общинска администрация – Доспат от СМИРГ „ Високи Западни Родопи – Батак – Доспат - Девин”.
№ 48

Мотивирано предложение за изработване на  ПУП – ПРЗ (Подробен устройствен план –План за регулация и план за застрояване) за ПИ с идент. №23025.35.185 в м. „Зелниково” по КК и КР на град Доспат, с възложител: Стоян Ивов Байрактаров.

№ 49

Мотивирано предложение за изработване на  ПУП – ПРЗ (Подробен устройствен план –План за регулация и план за застрояване) за ПИ с идент. № 23025.50.9 в м. „Чинлий” по КК и КР на град Доспат, с възложител: Антония Хаджиева.

№ 50 Мотивирано предложение за изработка на ПУП-ИПР (подробен устройствен план-изменение на план за регулация) за кв.8 по плана на село Барутин, община Доспат с възложител Община Доспат.
№ 51

Отдаване под наем на земеделска земя от общински поземлен фонд ,който не е обработван две или повече години.

(2.Общински съвет дава съгласие на Кмета на община Доспат да сключи договор за наем с Валентин Локов за следния общински имот:
        2.1. Поземлен имот с идент. № 80025.18.3  в м. „ Люманова авлия” с площ от 1 020 кв.м.  по КККР на село Чавдар с трайно предназначение на територията – земеделска и начин на трайно ползване – нива, съгласно АОС №3345 от 18.12.2023 година;
        2.2. Срок на договора за наема -  5 / пет /  години.
        2.3. Наемна цена от 30,00 лева на декар на година.)

 

№ 52 Избор на временна комисия за определяне на съдебни заседатели за Районен съд Девин и Окръжен съд Смолян за Мандат 2024 – 2028 година.
№ 53 Отмяна на Решение № 13/ 05.12.2023 год. на общински съвет - Доспат, взето на заседание проведено на 05.12.2023 год. по  Протокол № 3.
№ 54

Одобряване на промени в Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско Предприятие „Озеленяване, Благоустройство и Чистота – Доспат“.

 

https://www.livechatalternative.com/