Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG800P73606SDNMK7ID2M7

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ и ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ПО ЧЛ. 9 ОТ ЗМДТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОСПАТ (Публично обсъждане)

Дата на публикуване: 09.02.2024
Последна актуализация: 09.02.2024

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ДОСПАТ,
На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове във връзка с чл.77 от Административно процесуалния кодекс, в 30- дневен срок от настоящото публикуване на проекта на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ и ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ПО ЧЛ. 9 ОТ ЗМДТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОСПАТ  на Интернет страницата на Община Доспат, на всички заинтересовани страни се предоставя възможност да изразят своите становища и да дадат предложения по изготвения проект, в срок до 17,00 часа на 11.03.2024г. в деловодството на Общинска администрация Доспат или на e-mail: Obshtina.Dospat@dospat.egov.bg 
На 12 март 2024 г. от 14,00 часа в залата на Общински съвет Доспат ще се проведе обществено обсъждане. 

1. Мотиви, които налагат изменението и допълнението на Наредбата са следните:
-    Предлаганата промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите съгласно чл.9 от ЗМДТ  се основава на настоящата икономическа обстановка, както и обхвата на работа и необходимото време за изпълнението им. 
-    В Общинска администрация Доспат цените и таксите по Наредбата в цялост не са променяни през последните няколко години. Инфлационните и икономически процеси през последните години показаха, че цените и таксите по административните услуги, предоставяни от Община Доспат вече не са актуални.
 
Съгласно разпоредбата на чл.7 от ЗМДТ (чл. 4 от Наредбата по чл. 9 от ЗМДТ на Община Доспат), местните такси се определят въз основа на необходимите материално – технически и административни разходи по предоставяне на услугата.
Чл.8, ал. 1 от същия закон дава правомощия на Общински съвет да определи размера на таксите при спазване на следните принципи:
– Възстановяване на разходите на общината по предоставяне на услугата;
– Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество;
– Постигане на по – голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси;
При определяне на цените на предлаганите услуги са взети под внимание следните фактори:
•    Времето, което е необходимо за проучване на представените документи, подготовка на становища;
•    Ориентировъчна часова ставка, определена въз основа на средната работна заплата за служителите;
•    Количеството консумативи използвани в процеса на изпълнение на конкретната задача;
При определяне на цените на услугите са взети под внимание справедливото и целесъобразно определяне на цените на таксите и услугите, спазване на принципа на равнопоставеност и обоснованост, стабилност, публичност и съгласуваност.
2.    Цели, които се поставят:
Целта на приемане на настоящите промени е необходимостта от привеждане на  Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги съгласно чл.9  на закона за местните данъци и такси в съответствие с нормативни актове от по висша степен.
Постигане на по – голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси и цени на услуги. По – голяма яснота, коректност, публичност и обективност при определянето на общинските такси, които се събират от общината. Спазване принципите за откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, конкретно при определяне размера, реда и начина на събиране и освобождаване от заплащане на местните такси на територията на общината.
С проекта се цели също така по – пълно възстановяване на направените разходи от община Доспат по предоставянето на услугата. Постигане в по – пълна степен на принципа на справедливост при определяне на някои видове цени на услуги и оптимизиране на административния процес по предоставянето им.
Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество. 
Ефективно разпределение на общинските ресурси, чрез определяне на цени на услугите. Възстановяване на разходите по предоставените услуги.
3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
За прилагането на измененията и допълненията в наредбата не са необходими допълнителни финансови средства.
4. Очаквани резултати от прилагането: С приемането на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Доспат се очаква по-голяма яснота, коректност, публичност и обективност при определянето на общинските такси и цени на услугите, предоставяни от общината. При изпълнение на дейностите заложени в Наредбата ще се реализират приходи, които ще постъпят в общинския бюджет.   Синхронизиране на текстовете от наредбата с действащото законодателство в Република България и повишаване приходите на общината.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз с приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Доспат се приема подзаконов нормативен акт за прилагане на отделни разпоредби на Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за местните данъци и такси, Закона за нормативните актове и Административно процесуалния кодекс и други приложими законови разпоредби, поради което съответствието на Наредбата с правото на Европейския съюз е предопределено от съответствието на цитираните нормативни актове с правото на Европейския съюз и доколкото тези норми са транспонирани и въведени в националното законодателство на РБ.
Забележка: С настоящото изменение и допълнение на Наредбата предлагаме да бъдат премахнати текстове (от структурата на Наредбата), които са отпаднали от действащата нормативна уредба и от настоящия нормативен акт с цел избягване на информация, която не е приложима.

Предложенията за промени в Наредбата са оцветени в жълт цвят и можете да ги откриете в прикачения файл.

https://www.livechatalternative.com/