Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

"Извършване на строително - монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителните системи и съоръжения на територията на община Доспат“

Дата на публикуване: 13.01.2022
Последна актуализация: 13.01.2022

Кратко описание:
Поръчката е за изпълнение на СМР по проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителните системи и съоръжения на територията на община Доспат”. За реализацията на проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителните системи и съоръжения на територията на община Доспат ” е сключен Договор № 21/07/2/0/00407 от 20.06.2018 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, сключен между Държавен фонд „Земеделие” и Община Доспат.

Целта на поръчката е да се избере изпълнител за реконструкция на уличните настилки и тротоарите, с което да се преустанови процеса на разрушаването им и да се гарантира носимоспособността, равността и отводняването им от повърхностни води. Съгласно техническото задание се предвижда се цялостен ремонт на следните улици в с. Любча: “ Благоустрояване на улица ОТ 2 до ОТ 12 - клон 1 " “ Благоустрояване на улица от ОТ 12 до ОТ 44 - клон 6 " “ Благоустрояване на улица от ОТ 134 до ОТ 116 – клон 8 " “ Благоустрояване на улица от ОТ 92 до ОТ 97 - клон 9 " и в с. Црънча: “ Благоустрояване на улица от кметството от ОТ 160-118 – клон 4" “ Благоустрояване на улица от ОТ 161-57-49-15-22 - клон 2 и клон 6" “ Благоустрояване на улица от ОТ 49-42-33 – клон 7" Улиците се намират в регулацията на с. Любча и с. Црънча. По своето функционално предназначение улиците са от второстепенната улична мрежа на с. Любча и с. Црънча.
 

https://www.livechatalternative.com/