Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24H6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C27

Заместник кмет

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Заместник кмет на Община Доспат е Славейко Смилков Сельошев

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ       

Славейко Сельошев - Заместник кмет на Община ДоспатЗаместник кмет на Община Доспат  -  от м. 11.2015 до момента
Организира и ръководи работата в община Доспат при отсъствие на Кмета на общината; Ръководи дейността на отделите на негово подчинение – Отдел „Финанси“ , „Европейски програми и обществени поръчки“ , „Общинска собственост и устройство на територията“, „Икономика , екология и селско стопанство

Инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Смолян - от м. 11.2003 до м. 10.2015 

Община Смолян , гр. Смолян , бул. България № 12
Извършване на ревизии на ФЛ и ЮЛ относно спазване на данъчното законодателство в РБ. 
    
И.Д. Кмет на Община Доспат  - от м.02.1999 г. до м.10.1999 г.
Кмет на общ. Доспат  - от м.11.1999 г. до м.10.2003 г.
Организира и ръководи работата на общинска администрация. 

Инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Смолян - от м. 06.1996 до м.02.1999г 
Община Смолян , гр. Смолян , бул. България № 12
Извършване на ревизии на ФЛ и ЮЛ относно спазване на данъчното законодателство в РБ. 

Събирач на приходите в ТД на НАП гр. Смолян - от м.02.1992 до м.05.1996 
Община Доспат , гр. Доспат , ул. Първи Май № 3. Събиране на местни данъци и такси, застраховки, глоби и др. задължение от населението

Образование: висше в ЮЗУ "Неофит Рилски", специалност "Публични финанси".

Председател на Читалищно настоятелство на Народно читалище „Иван Вазов 1926“  гр.  Доспат.

https://www.livechatalternative.com/