Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG800HJO10QRFN757QPU17

ОБЩИНА ДОСПАТ ПРОДЪЛЖАВА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГАТА „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА” И ПРЕЗ 2021 г.

Дата на публикуване: 26.04.2021
Последна актуализация: 11.05.2022


 На 23.04.2021 г. се сключи административен договор № BG05M9OP001-6.002-0094-C01 между Община Доспат, представлявана от инж. Елин Радев-Кмет на общината и Министерството на труда и социалната политика за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ по Процедура за БФП: BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ 

Срокът за реализиране на дейностите е 13 месеца, като същинското предоставяне на интегрираните здравно-социални услуги е с продължителност от 12 месеца и ще започне от 20 май 2021 г.
Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.  За реализацията й ще се осъществят два типа дейности, разпределени в направления, които да посрещнат нуждите на лицата от целевите групи на проекта:
По проекта ще се изпълняват следните дейности:
ДЕЙНОСТ №1 – Патронажна грижа в община Доспат
Комплексната услуга се предоставя на най-малко 21 потребители по график, в рамките на до 2 часа дневно, от наетите по проекта здравни и социални специалисти. Гъвкавост на дейностите се постига чрез разработваните графици, а мобилност /транспорт на персонала, предоставящ патронажна грижа, от/до домовете на лицата/ се осигурява със закупения от общината лек автомобил по проекта по "Патронаж 2" и назначения шофьор- диспечър. Планираните за предоставяне здравно-социални дейности включват:
1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора. в т.ч. помощ в дома ( пазаруване, и др (с лични средства) и медицински услуги в домашни условия, които не дублират дейности по НЗОК /измерване жизнени показатели, поставяне на инжекции, обработка на рани и смяна на превръзки, проследяване прием на изписани от лекар лекарства, консултиране хранителен режим, двигателна рехабилитация в домащни условия и др/.
2. Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране на нуждаещите се потребители и техните семейства.
3. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция). Съставът на заетите социалните и здравни специалисти е от съществено значение за постигане качество на предоставяната услуга. Подборът, който се провежда през първия месец на проекта, гарантира привличане на мотивирани и отговорни работници. Преди назначаване се провежда въвеждащо обучение съгласно разработената от МЗ програма, в него участват наетите лица, които не са преминали обучение по този или друг подобен формат.
Дейността по предоставянето на интегрираната здравно-социална патронажна грижа се планира и организира съгласно Методиката за услугата от екипа по проекта, който извършва и съответен контрол и отчетност.
Осигурената комплексна патронажна услуга, доказано от досегашните проекти, реализирани в общината, противодейства на социалната изолация и изключване и допринася за подобряване качеството на живот на най-малко 21 нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора в условията на Ковид кризата.
Допустими потребители, които да ползват патронажни грижи по настоящия проект са:
•    Хора с увреждания;
•    Възрастни хора в невъзможност от самообслужване;
•    Лица над 54 г.;
•    Други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19.
Дейност №2 - Превенция на COVID-19 в социалната услуга в ЦОП и в ЦДМУ, делегирани от държавата дейности.
В община Доспат към момента има разкрити две социални услуги, делегирани от държавата дейности - Центърът за обществена подкрепа (ЦОП) и Център за деца и/или младежи с увреждания (ЦДМУ).
В рамките на Направление 2 ще се осигури реализирането (за 12 месеца) на следните дейности, насочени социални услуги – ДДД, на територията на Община Доспат, обслужващи 40 потребители, а именно:  1. Осигуряване на ЛПС (лични предпазни средства) за служители и потребители на социалните услуги ДДД;  2.         Въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, делегирани от държавата дейности;  3. Тестване на персонала и на потребителите на социалните услуги, делегирани от държавата дейности за COVID19;  4. Осигуряване на допълнителни плащания на персонала на социалните услуги – ДДД (делегирана държавна дейност);  

Основни очаквани резултати:
За Направление I – сформиран екип от специалисти за предоставяне на услугата; осигурено ефективно функциониране на услугата „Патронажна грижа“; предоставени качествени интегрирани здравно-социални услуги на 21 потребители и др.
За Направление II – осъществяване на регулярна дезинфекция и обезопасяване на помещенията в социалните услуги ДДД в гр. Доспат; периодично тестване на персонала и потребителите; заети с предоставяне на услугите ДДД и др.
Общата стойност на проекта е в размер на 106 211,60 лева (сто и шест хиляди двеста и единадесет лева и шеисетдесет стотинки), в това число разходи по линия на ЕСФ (Европейския социален фонд) в размер на 106 211,60 лева (сто и шест хиляди двеста и единадесет лева и шеисетдесет стотинки).
Информация по отношение на кандидатстване, изисквания и срокове за прием на заявления от кандидат – потребителите и персонал, както и всичко свързано с изпълнението на проекта ще бъде официално обявена на страницата на Община Доспат, както и  справки  в сградата на общината отдел „ЕПОП“ и на тел.: +359 894656969

https://www.livechatalternative.com/