Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG800HJO10QRFN757QPU17

Добри новини за пет населени места

Дата на публикуване: 30.11.2021
Последна актуализация: 02.12.2021

„Основен мой приоритет и на Общината е непрекъснато да подобряваме експлоатационното състояние на уличната мрежа във всички населени места в Община Доспат“, каза кметът инж. Елин Радев.

 

Кметът на Община Доспат привлече инвестиция в размер на 601 230 лева като подписа нов административен договор вчера.

Кметът на Община Доспат инж. Елин Радев подписа нов административен договор № BG06RDNP001-7.001-0007-C01 от 29.11.2021 година. Договорът е за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Помощта се отпуска по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“.
Наименованието на проектното предложение е „Реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици, съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Доспат“, а инвестицията е в размер на 601 230,44 лева. Срокът за изпълнение на дейностите на проекта е 36 месеца.
Проектът предвижда реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици, съоръженията и принадлежностите  към тях. Ще бъдат реконструирани и рехабилитирани улици в следните населени места – гр. Доспат, с. Црънча, с. Любча, с. Късак и с. Барутин.
С изпълнението на проектните дейности ще се постигне подобряване на експлоатационното състояние на уличната мрежа в населените места на общината. Обхватът на улиците е следния:

-    Улица към гранична полиция и блокове – град Доспат
-    Улица „Калдъръма”
-    Улица от ОТ 14-30-20-24-42-55-53-100-111/1/ – с. Късак;
-    Улица от ОТ 53-46-45-44-42-43-46/15/ – с. Късак;
-    Улица от ОТ 139 до ОТ 156/1/ – с. Црънча;
-    Улица „Великп Търново”, село Барутин

Общата дължина на улиците е 2586,63 м благоустрояване на улици и общо 4 670 кв. м строителство, реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи тротоари.
Основната цел на новото проектно предложение е подобряването на икономическото развитие, насърчаване на социалното приобщаване и намаляване на бедността чрез извършване на строително-монтажни работи – рехабилитация и реконструкция на част от уличната мрежа. 
„Основен мой приоритет и на Общината е непрекъснато да подобряваме експлоатационното състояние на уличната мрежа във всички населени места в Община Доспат“, каза кметът инж. Елин Радев.
Дейностите на проекта предвиждат ремонт и възстановяване на платното за движение – асфалтова настилка, бордюри и тротоари, осигуряване на добро отводняване и безопасност на движение на всички участници в него.

https://www.livechatalternative.com/