Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG800HJO10QRFN757QPU17

ОБЩИНА ДОСПАТ УВЕДОМЯВА ГРАЖДАНИТЕ, ЧЕ ПРОДЪЛЖАВА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГАТА „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА”

Дата на публикуване: 19.10.2022
Последна актуализация: 19.05.2023

Патронажната услуга по проект „Патронажна грижа + в община Доспат“,  Договор №BG05M9OP001-6.004-0095-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова подкрепа по процедура BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа + - Компонент 2” се предоставя за период от 6 (шест) месеца от всеки доставчик на община Доспат, считано от деня, следващ крайната дата за изпълнение на съответната дейност по Компонент 1 но не по-късно от 19.11.2022.
Обща стойност на проекта: 53 105,80 лв., в това число разходи по линия на ЕСФ Европейско финансиране (ЕСФ) – 53 105,80  лв.
включва 2 основни дейности:
1.    Д1 – Патронажна грижа;
2.    Д2 – Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности.
По проектът се предоставят интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19, като осигурява подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности, във връзка с разпространението на COVID-19.
От интегрираните социално-здравни услуги (Патронажна грижа) се възползват  следните целеви групи:
- хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г.;
- и други уязвими групи, вкл. лица, поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19 и т.н.
Дейностите, които се предоставят, са:
- Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица от целевите групи по проекта.
- Допълваща дейност: Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост (вкл. лекарства), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция).
- Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране.
Патронажната услуга по Проект „Патронажна грижа +в община Доспат“,  Договор № BG05M9OP001-6.004-0095-С01 е интегрирана здравно-социална услуга, която включва комплексното извършване на горепосочените дейности при един потребител, сумарно до 2 часа дневно и  се предоставя за период от 6 /шест/ месеца.
Патронажната услуга  се предоставя от персонал за помощ в дома и медицински персонал, които обслужват хората в техните домове, за да ги подпомогнат в ежедневните им дейности, съобразно индивидуалните потребности на всеки от тях. Този екип извършва реалната работа с ползвателите на услугата като им предоставят почасови  мобилни интегрирани здравно-социални грижи и услуги, психологическа подкрепа и консултиране в домашна среда. 
Дейността усъвършенства достъпа и услугите в общността за хора, които поради различни ограничения от здравословен характер, са изключени от социалния живот, както и са изложени на риск от заразяване с COVID-19. Патронажната грижа допринася за разширяване на социалните услуги, предоставяни в общността и за подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи и/или техните семейства.
Предоставяните дейности са безплатни за потребителите.
В община Доспат към момента има разкрити две социални услуги, делегирани от държавата дейности - Центърът за обществена подкрепа (ЦОП) и Център за деца и/или младежи с увреждания (ЦДМУ).

В условията на глобалната пандемия, предизвикана от разпространението на COVID 19, персоналът на услугите е изложен на огромно натоварване, причинено от усложнените условия на работа.
Чрез изпълнението на Проекта е осигурена спокойна и безопасна работна среда, както за персонала, така и за потребителите на социалните услуги, като за целта е включен допълнителен персонал – 5 човека за подпомагане на служителите в услугите, делегирани от държавата дейности.
Въведени са допълнителни мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, делегирана от държавата дейност, с цел предоставяне на защитена среда за лицата. Персоналът и потребителите на услугите са тестват при нужда за COVID-19.

Сред основните отговорности на назначените лица по „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“ са приемане и раздаване на личните предпазни средства за персонала, приемане на дезинфектантите и извършване на дезинфекция в услугата, организиране тестването на персонала и потребителите на социалните услуги и др.
Двете дейности по Проекта – „Патронажна грижа“ и „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“ –  са с продължителност от 6(шест) месеца.

https://www.livechatalternative.com/