ДОПЪЛНИТЕЛНА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА ОСИГУРЯВА ОБЩИНА ДОСПАТ

Дата на публикуване: 15.10.2021
Последна актуализация: 11.05.2022

За поредна година община Доспат предоставя допълнителна патронажна грижа по Проект „Патронажна грижа +“,  Договор № BG05M9OP001-6.002-0094-С01, ОП „РЧР” в две направления
 

Община Доспат, напомня на своите жители, че изпълнява  Проект „Патронажна грижа + в община Доспат“,  по Договор за предоставяне на БФП № BG05M9OP001-6.002-0094-С01, който се осъществява  с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020,


Целевите групи към които е насочен проекта е:
възрастни хора и лица с увреждания 
лица от рискови групи за заразяване с COVID-19
други уязвими, включително лица  поставени под карантина, във връзка с COVID-19
Всеки представител от горепосочените целиви групи може да заяви потребност от предоставяне на социална услуга „Патронажна грижа”  и да получи подкрепа на следния телефон: 0898876655
 Услугите на които могат да разчитат потребителите са:
Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операци, които ще доставя координатор – диспечер и шофьор снабден с лични предпазни средства и дезинфектиращи продукти.

https://www.livechatalternative.com/