ДОПЪЛНИТЕЛНА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА ОСИГУРЯВА ОБЩИНА ДОСПАТ

Дата на публикуване: 15.10.2021
Последна актуализация: 15.10.2021

За поредна година община Доспат предоставя допълнителна патронажна грижа по Проект „Патронажна грижа +“,  Договор № BG05M9OP001-6.002-0094-С01, ОП „РЧР” в две направления