Изграждане на спортна инфраструктура в община Доспат

Дата на публикуване: 20.12.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

"Изграждане на спортна инфраструктура в община Доспат за следните подобекти: - "Изграждане на многофункционална площадка за игра в УПИ IX, кв. 30, с. Барутин, община Доспат"; - "Изграждане на многофункционална площадка за игра в УПИ IV, кв. 41, с. Бръщен, община Доспат"; - "Изграждане на многофункционална площадка за игра в УПИ VII, кв. 17, с. Змеица, община Доспат", Договор BG06RDNP001-19.026-0001-C01, стойност на проекта - 391 042.10 лв.

Програма за развитие на селските райони, BG06RDNP001-19.026 - “Местна инициативна група Високи Западни Родопи - Борино - Доспат - Сърница“ - подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"
"Изграждане на спортна инфраструктура в община Доспат за следните подобекти: - "Изграждане на многофункционална площадка за игра в УПИ IX, кв. 30, с. Барутин, община Доспат"; - "Изграждане на многофункционална площадка за игра в УПИ IV, кв. 41, с. Бръщен, община Доспат"; - "Изграждане на многофункционална площадка за игра в УПИ VII, кв. 17, с. Змеица, община Доспат", Договор BG06RDNP001-19.026-0001-C01, стойност на проекта - 391 042.10 лв.
Кратко описание
Извършване на строително - монтажни работи за изграждане на спортна инфраструктура община Доспат, включващо и всички съпътстващи разходи, в т.ч.: разходи за подготовка и управление на проекта, разходи за строителен надзор и авторски надзор, разходи за изготвяне на инвестиционен проект във фаза "Технически". Дейностите по проекта са свързани с изграждането на три многофункционалните игрища, които ще се използват за няколко вида спортни игри – футбол на малко поле, баскет бол и волейбол.