Реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици, съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Доспат

Дата на публикуване: 20.12.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици, съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Доспат", Договор BG06RDNP001-19.228-0003-C01, стойност на проекта - 97 697.70 лв.

Програма за развитие на селските райони, BG06RDNP001-19.228 - “Местна инициативна група Високи Западни Родопи - Борино - Доспат - Сърница“ - подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"
"Реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици, съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Доспат", Договор BG06RDNP001-19.228-0003-C01, стойност на проекта - 97 697.70 лв.
Кратко описание
Настоящият проект предвижда реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици, съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Доспат. В рамките на проекта ще бъдат реконструирани и рехабилитирани улици, както и тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в населените места- гр. Доспат и с. Барутин. С изпълнението на проектните дейности ще се постигне подобряване на експлоатационното състояние на уличната мрежа на територията на населените места в общината, която е в изключително влошено състояние. Обхванати са улиците: - улицита "Бор" в гр. Доспат; - Площад пред Кметството (ул. от ОТ 132-133-138 до ОТ 142)- с Барутин. Избраните улици обект на инвестицията по проекта, са улици намиращи се в регулацията на населените места и по своето функционално предназначение са улични мрежи, които се свързват с главни улици, осигуряващи директна транспортна свързаност на населените места с по – висок клас път от републиканската пътна мрежа. Общата дължина на горепосочените улици е общо 200 м или 1 293 кв.м благоустрояване на улици и общо 52 кв.м строителство, реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи тротоари.