Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Девин и община Доспат” по  процедура BG05M9OP001-2.101

Дата на публикуване: 20.12.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Девин и община Доспат” по  процедура BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”, проект № BG05M9OP001-2.101-0118

Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Девин и община Доспат” по  процедура BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”, проект № BG05M9OP001-2.101-0118 Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0097- C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 г.
Община Доспат в качеството си на партньор на Община Девин по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Девин и община Доспат” осигурява допълнителна патронажна грижа за лица по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0097-C01, по Проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”, процедура BG05M9OP001-2.101 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020. По проекта са обхванати 56  лица за Община Девин  31 лица – потребители на услугата за Община Доспат. Предвидените разходи за изпълнението на дейността са както следва:
За Община Доспат
 Разходи за персонал: 36 203.57 лв.