Покана относно: Провеждане на консултации за съставите на секционни избирателни комисии (СИК/ПСИК) на територията на община Доспат, във връзка с провеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, насрочени на 14.11.2021 год.

Дата на публикуване: 01.10.2021
Последна актуализация: 01.10.2021

Изх. № АПИО-02-02-1/01.10.2021 г.

ДО
УПЪЛНОМОЩЕНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА:

ПАРТИЯ „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ 
КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ-СДС“  
КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ 
КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ 
ПАРТИЯ „ДПС“ 
КОАЛИЦИЯ „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“
гр. София,
район „Триадица“,
пл. „България“ № 1,
НДК, зала 12,
тел. 02/ 494 99 25,
0892 211 017
e_mail: office@pp-itn.bg 
Лице за контакт:
Виктория Димитрова Василева

Коалиция „ГЕРБ – СДС“
гр. София,
район Триадица,
НДК, Административна сграда, ет. 17,
тел. 02/ 490 13 13,
02/ 490 09 51
e_mail: paunov@gerb.bg 
Лице за контакт:
Цветомир Петров Паунов

Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“
гр. София,
район Възраждане,
ул. Позитано № 20,
п.к. 382,
тел. 02/ 810 72 00,
0886 83 97 22,
факс: 02/ 981 21 85
e_mail: bsp@bsp.bg 
Лице за контакт:
Аглика Стефчева Виденова

Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“
гр. София,
бул. Драган Цанков № 12 – 14,
ет 2, ап. 7,
тел. 0888 626 392,
e_mail: team@demokrati.bg 
Лице за контакт:
Христо Любомиров Иванов

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
гр. София,
бул. „Ал. Стамболийски“ № 45А,
тел. 02/ 811 44 42,
факс: 02/ 811 44 42
e_mail: chairman@dps.bg 
Лице за контакти:
Мустафа Карадайъ

Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“
гр. София,
ул. Иван Денкоглу № 19, ет. 2, ап. 2,
тел. 02/ 421 76 44,
0988 157 354
e_mail: office@izpravise.bg 

П О К А Н А

Относно:    Провеждане на консултации за съставите на секционни избирателни комисии (СИК/ПСИК) на територията на община Доспат, във връзка с провеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, насрочени на 14.11.2021 год.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание Решение № 644-ПВР/НС от 29 септември 2021 г. на ЦИК, Ви каня да вземете участие в консултации за определяне съставите на секционни избирателни комисии (СИК) на територията на община Доспат за предстоящите избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, насрочени на 14.11.2021 год.

Консултациите ще се състоят на 06 октомври 2021 г. (сряда) от 11,00 часа в кабинет № 206, намиращ се на ул. ”Кап. Петко Войвода” № 3, в сградата на Община Доспат.

Консултациите ще се проведат при стриктно спазване на Решение № 644-ПВР/НС от 29 септември 2021 г. на ЦИК, Решение № 14-22 ПВР/НС и Решение № 15-22 ПВР/НС от 30.09.2021 г. на РИК.

Консултациите са публични. В тях парламентарно представените партии и коалиции в 46-ото Народно събрание.
Парламентарно представени партии и коалиции са:
а) партия „Има такъв народ“ е с парламентарна група от 65 народни представители;
а) коалиция „ГЕРБ-СДС“ е с парламентарна група от 63 народни представители;
в) коалиция „БСП за България“ е с парламентарна група от 36 народни представители;
д) коалиция „Демократична България – обединение“ е с парламентарна група от 34 народни представители;
г) партия „ДПС“ е с парламентарна група от 29 народни представители;
е) коалиция „Изправи се Бг! Ние идваме!“ е с парламентарна група от 13 народни представители.
Общият брой на депутатите, членуващи в парламентарните групи е 240.

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

При консултациите участващите партии и коалиции представят:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:
- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;
- имената и ЕГН на предложените лица;
- длъжността в комисията, за която се предлагат;
- образование, специалност;
- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.
б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 02.09.2021 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 46-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;
в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/ коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;
г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден.

Предложенията за членове на СИК се попълват съгласно приложената – форма за попълване с имената на членовете на СИК. 

Съгласно Решение № 15-22 ПВР/НС от 30.09.2021 г. на РИК, за Община Доспат общият брой членове на СИК е 104, разпределени по секции както следва:

Номер на СИК    Брой членове
СИК 221000001        9
СИК 221000002        9
СИК 221000003        9
СИК 221000004        9
СИК 221000005        9
СИК 221000006        9
СИК 221000007        7
СИК 221000008        9
СИК 221000009        7
СИК 221000010        9
СИК 221000011        9
СИК 221000012        9

Общо за Община Доспат: 
2 бр. СИК в състав по 7 члена (до 500 избиратели);
10 бр. СИК в състав по 9 члена (над 500 избиратели)
     
Разпределението на квотите по партии и коалиции е както следва:

Партия/Коалиция                                                            Общ брой места    Секционно ръководство    Членове

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“                                                          26                                10                                   16
КП „ГЕРБ-СДС“                                                                           25                                10                                   15
КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“                                                            15                                  5                                   10
КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“               14                                  5                                     9
ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“                                12                                  4                                     8
КП „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“                                       12                                  2                                   10
                                                                                         Общо 104                                36                                   68


Настоящата покана се публикува на сайта на община Доспат, секция „Избори“, подсекция „Избори за президент и вицепрезидент и за народно събрание - 14.11.2021 г.“.


С УВАЖЕНИЕ,

ИНЖ. ЕЛИН РАДЕВ
Кмет на Община Доспат

Изготвил: 
инж. В. Калфов, Секретар на Община Доспат: ................................./01.10.2021 г.
ВК/