Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KE4
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3AE2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121K5

Образование

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Отдел Образование, Култура и Социални дейности

 1. Разработва общински стратегии за развитие на образованието и реализира програми, свързани с постигането на целите на националната и общинската образователна политика и изисквания;
2.    Формира, анализира и провежда политики, обезпечаващи образователните процеси в системата на средното образование, детски градини и обслужващи звена и прави предложения за оптимизирането й;
3.    Гарантира равен достъп до качествен и ефективен образователен процес и достъпна архитектурна среда;
4.    Осъществява мониторинг на общинската образователна система с цел оптимизиране училищната мрежа, осигуряване на социалните функции на учебните и детски заведения - включващо образование на деца със специални образователни потребности и образователна интеграция на деца и ученици от различни етнически групи и в неравностойно социално положение;
5.    Организира, координира и контролира обхвата на децата в подготвителните групи в детските градини и училища и задължителното обучение до 16-годишна възраст в общинските училища;
6.    Координира и контролира дейността на общинските детски заведения, в сферата на компетенциите си, предвидени от Закона за предучилищното и училищното образование и други нормативни актове;
7.    Прогнозира, планира и обезпечава подготовката на управленски кадри за общинската предучилищна система;
8.    Участва в работата на експертни комисии, обществени съвети на детски градини и училища, постоянни комисии към Общински съвет, както и други, предвидени от Закона за предучилищното и училищното образование и други нормативни актове;
9.    Организира и контролира дейностите, свързани с финансирането на детските градини, училищата и обслужващите звена чрез прилагане на делегирани бюджети и изпълнението на общинската програма за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование и реализирането на местните политики;
10.    Участва в дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;
11.    Организира и координира дейностите на общината по етническите и демографските въпроси;
12.    Определя условията и организацията на дейностите в предучилищното образование в общинските детски градини;
13.    Разпределя финансирането на делегираните от държавата дейности и на местните дейности по образование;
14.    Определя условията за целодневната организация на учебния ден;
15.    Предприема мерки за сигурността на децата и учениците в детските градини, училищата;
16.    Организира здравното обслужване на децата и учениците в детските градини и училищата;
17.    Определя условията за детско и ученическо хранене, отдих и спорт;
18.    Организира безплатен транспорт на децата и учениците при условията на този закон;
19.    Води регистър на общинските детски градини, в който служебно се вписват общинските детски градини.

 

https://www.livechatalternative.com/