Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CO2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S85

Банкови сметки

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 02.08.2022

БАНКОВА СМЕТКА И КОДОВЕ ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ – ОБЩИНА ДОСПАТ

БАНКОВА СМЕТКА:
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК – КЛОН СМОЛЯН,
IBAN: BG70IABG74918401035200; BIC: IABGSF.

       Код за плащане

1.    442100 – ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ;
2.    442400 – ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ;
3.    442300 – ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА;
4.    442500 – ДАНЪК ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВА ПО ДАРЕНИЕ И ПО ВЪЗМЕЗДЕН НАЧИН;
5.    442800 – ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК;
6.    441400 – ПАТЕНТЕН ДАНЪК;
7.    448007 – ТАКСА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ;
8.    443400 – ДРУГИ ДАНЪЦИ;
9.    442200 – ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВАТА;

10.  445100 - ДАРЕНИЯ, ПОМОЩИ И ДРУГИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНИ СУМИ ОТ СТРАНАТА;

11.  448008 - ТАКСА ПАЗАР.
 

https://www.livechatalternative.com/