Вътрешни правила и процедури

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 01.09.2021

Тук публикуваме основните вътрешни правила, които използваме при работа в Общинска администрация Доспат

З А П О В Е Д
№ А-613/22.10.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със моя заповед № А-602/19.10.2020 г.,

Н А Р Е Ж Д А М:

1.    Утвърждавам вътрешни правила, процедури, стратегии и правилници съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.
2.    Всички служители да се запознаят с настоящата заповед. Връчването на заповедта става чрез Архимед. Служителите към кметствата и в ТИЦ да се запознаят чрез електронна поща.
3.    Настоящата заповед отменя досега действащите вътрешни правила, процедури, стратегии и правилници, посочени от Приложение № 1.
4.    Секретарят на Община Доспат публикува всички правила, процедури, стратегии и правилници и на сайта на Общината.
5.    Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на секретаря на община Доспат.

Инж. Елин Радев
Кмет на Община Доспат