Местни данъци и такси

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 27.01.2022
СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ Калкулатор за изчисляване на данъка за леки и товарни автомобили до 3.5 тона в община Доспат 

Гише „Местни данъци и такси“ се ръководи от началника на отдел ФБС и МДТ, а служитерят по  гражданска регистрация /Главен специалист ЕСГРАОН и административно обслужване“ се ръководи от секретаря на Общината. Те осъществяват функции в следните области:
(2) Приемане и обработка на декларации:
1.    Приема декларации по Закона за местните данъци и такси;
2.    Води входящи дневници, свързани с администрирането на местните данъци и такси;
3.    Обработва данъчните декларации и определя размера на задълженията по тях;
4.    Обработва декларации и определя размера на местните такси;
5.    Издава и връчва съобщения и документи, свързани с определянето на данъчни задължения по Закона за местните данъци и такси, както издава удостоверения по искане на данъчните субекти и външни институции и в това число удостоверява  размера на патентния данък;
6.    Приема искания за прихващане или възстановяване на недължимо платени суми;
7.    Приема молби за закриване на партиди за продадени /заменени, дарени, отнети чрез съда/ имоти или превозни средства и за удостоверяване на размера на патентен данък;
8.    Информира и разяснява на данъчните субекти, правата и задълженията им по Закона за местните данъци и такси и Данъчно осигурителния процесуален кодекс, включително и чрез изготвяне на отговори на писмени запитвания, както и оказва съдействие при попълване на формуляри и декларации; 
9.    Приема жалби и възражения от данъчните субекти относно техни задължения по Закова за местните данъци и такси, обработва декларации и молби за корекции.
10.    Предоставя информация на данъчно задължените лица относно размера на техните задължения за местни данъци, такса битови отпадъци, глоби и имуществени санкции по Закона за местните данъци и такси.
 

https://www.livechatalternative.com/