Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2SR0
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2SR7

Електронни административни услуги

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 13.01.2022

Помощен контактен център
Tel.: +359 (3045) 23 10;  03045 20 06

156 броя услуги се предоставят от Общинска администрация - Доспат

Електронните административни услуги се предоставят чрез извършване на електронни плащания през Единна входна точка за електронни плащания за централната и местната администрация - Вход (egov.bg)

Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии

Идентификатор на услуга : 1992

Последна актуализация : 10.09.2021

Вписване в Регистър на местните поделения на вероизповеданията

Идентификатор на услуга : 2784

Последна актуализация : 10.09.2021

Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър

Идентификатор на услуга : 2118

Последна актуализация : 10.09.2021

Възстановяване или промяна на име

Идентификатор на услуга : 2033

Последна актуализация : 10.09.2021

Данъчна декларация по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение

Идентификатор на услуга : 9407

Последна актуализация : 10.09.2021

Данъчна декларация по чл. 32, ал. 1 от ЗМТД за облагане с данък върху наследствата

Идентификатор на услуга : 9409

Последна актуализация : 10.09.2021

Данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества

Идентификатор на услуга : 9408

Последна актуализация : 10.09.2021

Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил - не повече от 3,5 тона

Идентификатор на услуга : 9402

Последна актуализация : 10.09.2021

Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано въздухоплавателно средство

Идентификатор на услуга : 9404

Последна актуализация : 10.09.2021

Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано плавателно средство

Идентификатор на услуга : 9405

Последна актуализация : 10.09.2021

Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство - не повече от 3,5 тона

Идентификатор на услуга : 9403

Последна актуализация : 10.09.2021

Данъчна декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък

Идентификатор на услуга : 9412

Последна актуализация : 10.09.2021

Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

Идентификатор на услуга : 9401

Последна актуализация : 10.09.2021

Данъчна декларация по чл.14, ал.2 от ЗМДТ за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти - груб строеж

Идентификатор на услуга : 9406

Последна актуализация : 10.09.2021

Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък

Идентификатор на услуга : 9415

Последна актуализация : 10.09.2021

Декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници

Идентификатор на услуга : 9414

Последна актуализация : 10.09.2021

Декларация по чл. 71, т. 1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване

Идентификатор на услуга : 9410

Последна актуализация : 11.01.2022

Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

Идентификатор на услуга : 2001

Последна актуализация : 10.09.2021

Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

Идентификатор на услуга : 2061

Последна актуализация : 10.09.2021

Експертна оценка на дървесина и храстова растителност

Идентификатор на услуга : 2046

Последна актуализация : 10.09.2021

Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

Идентификатор на услуга : 2110

Последна актуализация : 10.09.2021

Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина

Идентификатор на услуга : 2126

Последна актуализация : 10.09.2021

Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях

Идентификатор на услуга : 2517

Последна актуализация : 10.09.2021

Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми

Идентификатор на услуга : 2111

Последна актуализация : 10.09.2021

Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти

Идентификатор на услуга : 2064

Последна актуализация : 10.09.2021

Издаване на виза за проектиране

Идентификатор на услуга : 2083

Последна актуализация : 10.09.2021

Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект

Идентификатор на услуга : 2123

Последна актуализация : 10.09.2021

Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението

Идентификатор на услуга : 2020

Последна актуализация : 10.09.2021

Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет

Идентификатор на услуга : 2519

Последна актуализация : 10.09.2021

Издаване на заповед за изземване на имот

Идентификатор на услуга : 2059

Последна актуализация : 10.09.2021

Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата...

Идентификатор на услуга : 2043

Последна актуализация : 10.09.2021

Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти

Идентификатор на услуга : 2114

Последна актуализация : 10.09.2021

Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при...

Идентификатор на услуга : 2012

Последна актуализация : 10.09.2021

Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

Идентификатор на услуга : 2063

Последна актуализация : 10.09.2021

Издаване на копие от подадена данъчна декларация

Идентификатор на услуга : 2124

Последна актуализация : 10.09.2021

Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

Идентификатор на услуга : 2000

Последна актуализация : 10.09.2021

Издаване на позволително за ползване на лечебни растения

Идентификатор на услуга : 2066

Последна актуализация : 10.09.2021

Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

Идентификатор на услуга : 2068

Последна актуализация : 10.09.2021

Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства

Идентификатор на услуга : 2131

Последна актуализация : 10.09.2021

Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

Идентификатор на услуга : 2039

Последна актуализация : 10.09.2021

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

Идентификатор на услуга : 2034

Последна актуализация : 10.09.2021

Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства

Идентификатор на услуга : 2035

Последна актуализация : 10.09.2021

Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи

Идентификатор на услуга : 2086

Последна актуализация : 10.09.2021

Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение

Идентификатор на услуга : 2031

Последна актуализация : 10.09.2021

Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар

Идентификатор на услуга : 1996

Последна актуализация : 10.09.2021

Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

Идентификатор на услуга : 2100

Последна актуализация : 10.09.2021

Издаване на разрешение за продължаване на строителството по спрян строеж

Идентификатор на услуга : 2956

Последна актуализация : 10.09.2021

Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в...

Идентификатор на услуга : 2103

Последна актуализация : 10.09.2021

Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него

Идентификатор на услуга : 2090

Последна актуализация : 10.09.2021

Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни...

Идентификатор на услуга : 2070

Последна актуализация : 10.09.2021

Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение

Идентификатор на услуга : 2101

Последна актуализация : 10.09.2021

Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него

Идентификатор на услуга : 2009

Последна актуализация : 10.09.2021

Издаване на разрешение за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони

Идентификатор на услуга : 2121

Последна актуализация : 10.09.2021

Издаване на разрешение за строеж

Идентификатор на услуга : 2112

Последна актуализация : 10.09.2021

Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

Идентификатор на услуга : 2130

Последна актуализация : 10.09.2021

Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението

Идентификатор на услуга : 2041

Последна актуализация : 10.09.2021

Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите

Идентификатор на услуга : 2069

Последна актуализация : 10.09.2021

Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти

Идентификатор на услуга : 1989

Последна актуализация : 10.09.2021

Издаване на разрешително за достъп до горски територии

Идентификатор на услуга : 2045

Последна актуализация : 10.09.2021

Издаване на сертификат за инвестиция клас В по Закона за насърчаване на инвестициите

Идентификатор на услуга : 2982

Последна актуализация : 10.09.2021

Издаване на скици за недвижими имоти

Идентификатор на услуга : 2027

Последна актуализация : 10.09.2021

Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

Идентификатор на услуга : 2058

Последна актуализация : 10.09.2021

Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения

Идентификатор на услуга : 2007

Последна актуализация : 10.09.2021

Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

Идентификатор на услуга : 2138

Последна актуализация : 10.09.2021

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

Идентификатор на услуга : 2396

Последна актуализация : 10.09.2021

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

Идентификатор на услуга : 2395

Последна актуализация : 10.09.2021

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

Идентификатор на услуга : 2393

Последна актуализация : 10.09.2021

Издаване на удостоверение за декларирани данни

Идентификатор на услуга : 2071

Последна актуализация : 10.09.2021

Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

Идентификатор на услуга : 2091

Последна актуализация : 10.09.2021

Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

Идентификатор на услуга : 2014

Последна актуализация : 10.09.2021

Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

Идентификатор на услуга : 2092

Последна актуализация : 10.09.2021

Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

Идентификатор на услуга : 2038

Последна актуализация : 10.09.2021

Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

Идентификатор на услуга : 1998

Последна актуализация : 10.09.2021

Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

Идентификатор на услуга : 2021

Последна актуализация : 10.09.2021

Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

Идентификатор на услуга : 2078

Последна актуализация : 10.09.2021

Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във...

Идентификатор на услуга : 2085

Последна актуализация : 10.09.2021

Издаване на удостоверение за наследници

Идентификатор на услуга : 2016

Последна актуализация : 21.12.2021

Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

Идентификатор на услуга : 1997

Последна актуализация : 10.01.2022

Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

Идентификатор на услуга : 2107

Последна актуализация : 10.01.2022

Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

Идентификатор на услуга : 2134

Последна актуализация : 10.09.2021

Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

Идентификатор на услуга : 2133

Последна актуализация : 10.09.2021

Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен...

Идентификатор на услуга : 1988

Последна актуализация : 10.09.2021

Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

Идентификатор на услуга : 2128

Последна актуализация : 10.01.2022

Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

Идентификатор на услуга : 2079

Последна актуализация : 10.01.2022

Издаване на удостоверение за правно ограничение

Идентификатор на услуга : 2108

Последна актуализация : 10.09.2021

Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

Идентификатор на услуга : 2104

Последна актуализация : 10.01.2022

Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

Идентификатор на услуга : 2056

Последна актуализация : 10.01.2022

Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

Идентификатор на услуга : 2076

Последна актуализация : 10.09.2021

Издаване на удостоверение за родените от майката деца

Идентификатор на услуга : 2057

Последна актуализация : 10.09.2021

Издаване на удостоверение за семейно положение

Идентификатор на услуга : 2109

Последна актуализация : 10.09.2021

Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

Идентификатор на услуга : 2075

Последна актуализация : 10.09.2021

Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

Идентификатор на услуга : 2017

Последна актуализация : 10.09.2021

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

Идентификатор на услуга : 2037

Последна актуализация : 10.09.2021

Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

Идентификатор на услуга : 2073

Последна актуализация : 10.09.2021

Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

Идентификатор на услуга : 2036

Последна актуализация : 10.09.2021

Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

Идентификатор на услуга : 2084

Последна актуализация : 10.09.2021

Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

Идентификатор на услуга : 2119

Последна актуализация : 10.09.2021

Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните...

Идентификатор на услуга : 2002

Последна актуализация : 10.09.2021

Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти

Идентификатор на услуга : 2081

Последна актуализация : 10.09.2021

Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)

Идентификатор на услуга : 2391

Последна актуализация : 10.09.2021

Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за...

Идентификатор на услуга : 1991

Последна актуализация : 10.09.2021

Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

Идентификатор на услуга : 2060

Последна актуализация : 10.09.2021

Изменение на план на новообразувани имоти

Идентификатор на услуга : 2518

Последна актуализация : 01.12.2021

Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд

Идентификатор на услуга : 2006

Последна актуализация : 10.09.2021

Искане за отписване на публични общински вземания, погасени по давност на основание чл.173, във връзка с чл.171 от ДОПК

Идентификатор на услуга : 9413

Последна актуализация : 10.09.2021

Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени задължения и такси по ЗМДТ

Идентификатор на услуга : 9411

Последна актуализация : 10.09.2021

Категоризация на заведения за хранене и развлечение

Идентификатор на услуга : 2088

Последна актуализация : 10.09.2021

Категоризация на места за настаняване

Идентификатор на услуга : 2047

Последна актуализация : 10.09.2021

Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

Идентификатор на услуга : 2390

Последна актуализация : 10.09.2021

Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка

Идентификатор на услуга : 2878

Последна актуализация : 09.12.2021

Одобряване изменението на кадастрален план

Идентификатор на услуга : 2115

Последна актуализация : 10.09.2021

Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве

Идентификатор на услуга : 2667

Последна актуализация : 05.11.2021

Одобряване на подробен устройствен план

Идентификатор на услуга : 2117

Последна актуализация : 10.09.2021

Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

Идентификатор на услуга : 2024

Последна актуализация : 10.09.2021

Одобряване на протокол за утвърждаване на размер и граници на терени за рекултивация

Идентификатор на услуга : 2065

Последна актуализация : 10.09.2021

Определяне на маршрут и издаване на разрешение за движение на автомобили превозващи извънгабаритни товари

Идентификатор на услуга : 2051

Последна актуализация : 10.09.2021

Определяне на прилежаща площ към сграда в режим на етажна собственост и предоставянето й на съответната етажна...

Идентификатор на услуга : 2984

Последна актуализация : 10.09.2021

Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво...

Идентификатор на услуга : 1990

Последна актуализация : 10.09.2021

Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

Идентификатор на услуга : 2040

Последна актуализация : 10.09.2021

Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

Идентификатор на услуга : 2120

Последна актуализация : 10.09.2021

Подаване на заявление за вписване в избирателния списък в изборите на 14 ноември 2021 г.

Идентификатор на услуга : 910003

Последна актуализация : 15.11.2021

Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите на 14 ноември 2021 г.

Идентификатор на услуга : 910001

Последна актуализация : 01.11.2021

Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите на 14 ноември 2021 г.

Идентификатор на услуга : 910002

Последна актуализация : 18.11.2021

Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия за избиратели поставени под задължителна карантина или изолация

Идентификатор на услуга : 910007

Последна актуализация : 22.11.2021

Подаване на заявление за издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите на 14 ноември 2021 г.

Идентификатор на услуга : 910006

Последна актуализация : 01.11.2021

Подаване на заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК

Идентификатор на услуга : 910005

Последна актуализация : 15.11.2021

Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък изборите на 14 ноември 2021 г.

Идентификатор на услуга : 910004

Последна актуализация : 07.11.2021

Подаване на заявление-декларация за изключване от Списъка на заличените лица от избирател

Идентификатор на услуга : 910008

Последна актуализация : 15.11.2021

Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект

Идентификатор на услуга : 2089

Последна актуализация : 09.11.2021

Предоставяне на достъп до обществена информация

Идентификатор на услуга : 2

Последна актуализация : 10.09.2021

Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

Идентификатор на услуга : 2113

Последна актуализация : 10.09.2021

Прекратяване на категория на туристически обект по искане на лицето, извършващо дейност в обекта.

Идентификатор на услуга : 2050

Последна актуализация : 28.09.2021

Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган

Идентификатор на услуга : 1994

Последна актуализация : 10.09.2021

Припознаване на дете

Идентификатор на услуга : 2053

Последна актуализация : 10.09.2021

Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата...

Идентификатор на услуга : 2097

Последна актуализация : 10.09.2021

Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен...

Идентификатор на услуга : 2098

Последна актуализация : 10.09.2021

Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици

Идентификатор на услуга : 2116

Последна актуализация : 10.09.2021

Промяна в актовете за гражданско състояние

Идентификатор на услуга : 2132

Последна актуализация : 10.09.2021

Промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър по искане на вписаното лице.

Идентификатор на услуга : 2008

Последна актуализация : 09.11.2021

Промяна на предназначението на сгради

Идентификатор на услуга : 2879

Последна актуализация : 10.09.2021

Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

Идентификатор на услуга : 2025

Последна актуализация : 10.09.2021

Разрешаване изработването на план-извадка от подробен устройствен план

Идентификатор на услуга : 1986

Последна актуализация : 10.09.2021

Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете...

Идентификатор на услуга : 2062

Последна актуализация : 10.09.2021

Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения

Идентификатор на услуга : 2834

Последна актуализация : 10.09.2021

Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост

Идентификатор на услуга : 2022

Последна актуализация : 10.09.2021

Справки (устни и писмени) от кадастъра

Идентификатор на услуга : 2099

Последна актуализация : 10.09.2021

Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

Идентификатор на услуга : 2095

Последна актуализация : 10.09.2021

Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

Идентификатор на услуга : 2054

Последна актуализация : 10.09.2021

Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти

Идентификатор на услуга : 2023

Последна актуализация : 10.09.2021

Съгласуване на инвестиционни проекти на сгради и съоръжения на техническата инфраструктура по отношение на предвидени...

Идентификатор на услуга : 2067

Последна актуализация : 10.09.2021

Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

Идентификатор на услуга : 2080

Последна актуализация : 10.09.2021

Уведомление от нотариусите за прехвърлени вещни права върху недвижими имоти и превозни средства

Идентификатор на услуга : 920001

Последна актуализация : 10.09.2021

Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

Идентификатор на услуга : 2018

Последна актуализация : 10.09.2021

Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

Идентификатор на услуга : 2082

Последна актуализация : 10.09.2021

Установяване на жилищни нужди - картотекиране и издаване на удостоверение

Идентификатор на услуга : 2105

Последна актуализация : 10.09.2021

Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през...

Идентификатор на услуга : 2005

Последна актуализация : 10.09.2021

https://www.livechatalternative.com/