Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KM4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CB4

Селско стопанство и гори

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Селско и горско стопанство отдел „Икономика, екология и селско стопанство“:


1.    Организира и регулира дейността по стопанисването и използването на общинските земи и гори;
2.    Отговаря за прилагането на приложимите разрешителни режими в областта на земеделието и горите на територията на общината;
3.    Отчита състоянието на животновъдството на територията на общината и засетите по вид и площ посеви и разрешителните режими свързани с това;
4.    Издава разрешителни свидетелства за земеделска земя, горска и селскостопанска техника;
5.    Подготвя и съгласува с Областна земеделска служба документите на производителите на селскостопанска продукция;
6.    Създава постоянно действащи епизоотични комисии за прилагане на мерките по здравеопазване на животните.
7.    Съдейства за изпълнението на мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестите по животните;
8.    Отговаря за районирането на пасищата и водопоите в зависимост от епизоотичната обстановка, а при необходимост - забраняват използването им;
9.    Организира събирането на умрелите безстопанствени животни  и организират обезвреждането на странични животински продукти;
10.    Предприема  мерки за недопускане използване на общински пасища и места за водопой от животни, които не са идентифицирани и на които не са извършени мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози;
11.    Предприема мерки за недопускане на свободно движение на животни по улиците на населените места и определят маршрута на движение на животните от сборни стада по улиците на населените места;
12.    Организира контрола за спазване изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност 
13.    Осъществява всички видове сделки и права на управление и разпореждане с гори –общинска собствнеост, при спазване изискванията на Закона за горите;  
14.    Организира добивът и разпореждането с дървесината от общински имоти, издава предварително позволение за извършване на сечи и изготвя списъци на физическите лица, които имат право да закупуват дървесината от горските територии по реда на ал. 2, т. 2 от Закона за горите;
15.    Издава и съблюдава спазването на забрана по чл. 124 от Закона за горите за горските територии, в които е забранена пашата на селскостопански животни;
16.    Осъществява управлението на горските територии - общинска собственост посредством общинска горска структура, организирана в структурно звено в администрацията на общината;
17.    Опазва горските територии от незаконни ползвания и увреждания и отговаря за предотвратяването и установяване на нарушения в горските територии за горските територии -  общинска собственост.
18.    Следи за спазването на правилата за сеч и другите ползвания от горите, опазването на съоръжения, сгради, гранични и други знаци и обекти;
19.    Проверява всички документи за сеч, паша, лов и други ползвания от горите;
20.    Следи за спазването на противопожарните правила, а при пожар предприемат действия за неговото ограничаване и потушаване;
21.    Следи за появата на болести, вредители и други повреди;
22.    Отогваря за опазването защитените видове животни и растения и следи за спазването на режимите на защитените територии и защитените зони;
23.    Сигнализира незабавно органите на Министерството на вътрешните работи при установяване на данни за извършване на престъпления, свързани с дейностите в горите, и съдействат за тяхното разкриване;
24.    Управлява дейностите по опазване и устойчиво ползване на лечебните растения;
25.    Организира изпълнението на дейностите по отношение на лечебните растения, включени в общинската програма за опазване на околната среда; 
26.    Издава позволителни за ползване на лечебните растения от земи, води и водни обекти - общинска собственост; 
27.    Издава удостоверения за билките от култивираните лечебни растения;
28.    Осигурява представител в комисии по ловно стопанство към държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства;
29.    Изготвя предложения за утвърждаване на площадка или трасе за проектиране и за промяна на предназначението на земеделска земя за общински нужди;
30.    Разглежда искания за включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии или за създаване на нови урбанизирани територии и за промяна на предназначението;
31.    Организира, ръководи и контролира опазването на селскостопанското имущество и полската охрана на територията на общината;
32.    Определя площите, обхванати от пространствената изолация, съгласно изискванията за пространствена изолация, определени в наредби на министъра на земеделието и храните за търговия с посевен и/или посадъчен материал от следните групи земеделски растения;
33.    Отговаря за унищожаване посевите, съответно насажденията, които са засети, съответно засадени, с растения - опрашители или преносители на вируси,  по реда на закона;
34.    Осъществява политиката разработва програми по опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите на местно ниво и осъществява контрол;
35.    Води регистър на пчелините, включително пчелните семейства.
 

https://www.livechatalternative.com/