Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KC5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12145

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост се изготвя в съответствие с чл.8, ал.9 от ЗОС. Разработването й, освен във връзка с нормативните изисквания е продиктувано и с оглед плановото, ефективно и рационално управление и разпореждане с общинското имущество. Общинската собственост е материалната основа на местното самоуправление и адекватните мерки предприети с цел оптималното стопанисване на общинските имоти, в интерес на населението на общината, съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин водят до повишаване на приходите за общинския бюджет, което препоставя реализирането на политиката на Община Доспат за устойчиво развитие на всички населени места на територията й. Настоящата програма е в изпълнение на основните цели, принципи и приоритети, посочени в стратегията по чл.8 ал.8 на Закона за общинската собственост и отразява намеренията на Община Доспат за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2020 г. Програмата за управление и разпореждане с имоти -общинска собственост за 2020 г. съдържа: 1. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост; 2. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за учредяване на право на ползване или управление, за продажба, за учредяване на ограничени вещни права; 3. Описание на имотите и сервитути , които общината има намерение да придобие в собственост; 4. Общински обекти от първостепенно значение.

 

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ДОСПАТ ПРЕЗ 2020 г.

https://www.livechatalternative.com/