Z6_PPGAHG80018A70QTLBJ5KS0SR3
Z7_PPGAHG80018A70QTLBJ5KS0S71

Структура и функции

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 20.01.2022

Дейността на общинския съвет, на кмета на общината, на кмета на кметството и на кметския наместник се подпомага от общинска администрация.

Според разпределението на дейностите които извършва, общинска администрация е структурирана в обща и специализирана.

Общата администрация подпомага осъществяването на правомощията на кмета на общината като ръководител на администрацията, създава условия за осъществяване на дейността на специализираната администрация и извършва техническите дейности по административното обслужване.
Специализираната администрация подпомага осъществяването на правомощията на кмета на  общината, свързани с неговата компетентност.
Отделите и звената осъществяват ръководство, организация, координация и контрол в съответните сфери от работата на общинска администрация в рамките на предоставените правомощия и функции определени в нормативните актове.

Общинската администрация извършва административните услуги при спазване на принципите за законност, бързина, достъпност и икономичност на времето по предоставянето на тези услуги и спазва изискванията за качествено и удобно за физическите и юридическите лица административно обслужване.

Дейността на общинската администрация се осъществява от държавни служители и служители, работещи по трудово правоотношение.
Изискванията към образователно-квалификационната степен и професионалния опит на служителите са установени в Класификатора на длъжностите в администрацията.

Органиграма за общинска администрация Доспат в Административен регистър

https://www.livechatalternative.com/