Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CU6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SC7

Профил на купувача

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 04.12.2023

Община Доспат е Възложител по реда на Закона за обществените поръчки

АДРЕС НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА: (URL)

https://app.eop.bg/buyer/14833


ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ:

01.12.2023 г. Обществена поръчка с предмет: „Подмяна на водопровод и канализация по улици в гр. Доспат , реконструкция  на три  броя водоеми с обеми V=120куб.м.-ниска зона,V=500куб.м.-висока зона и V=600куб.м.-средна зона в град Доспат ” по две обособени позиции:
 Обособена позиция № 1: „Подмяна на Водопровод и Канализация по улици в гр. Доспат”

Договор № 52/21.06.2019 г.

Обявление за изменение

Анекс към Договор № 52/21.06.2019 г.

***

 

Публично състезание с предмет: „Обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинска, областна и републиканска транспортни схеми по маршрутни разписания от квотата на Община Доспат на територията на Община Доспат” в АОП № 00166-2019-0003

"Извършване на строително - монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителните системи и съоръжения на територията на община Доспат“

"Извършване на строително - монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителните системи и съоръжения на територията на община Доспат“

Обществена поръчка с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинска, областна и републиканска транспортни схеми по маршрутни разписания от квотата на Община Доспат и организиране и извършване на специализиран превоз на ученици на територията на Община Доспат” за обособена позиция от 1 до 13

Обществена поръчка с наименование „Оценка на съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите на фаза технически проект и изпълнение на функциите на строителен надзор по смисъла на ЗУТ за срок от 36 месеца от две обособени позиции” а ОП1-„Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на СМР на обекти с обем на СМР до 500 000 лева без ДДС” ОП 2 – Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на СМР на обекти с обем на СМР над 500 000 лева без ДДС.

 „Извършване на строително - монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителните системи и съоръжения на територията на община Доспат“

Почистване на общински път Барутин—Чавдар и улиците в село Чавдар от сняг и/или лед за един сезон 2019/2020 година

Предмет на обществената поръчка е зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и улиците на всички населени места на територията на Община Доспат по 5 /пет обособени позиции за един експлоатационни периода 2019/2020 г. до 30.04.2020 година.

„Публично състезание“ по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: „Подготовка на тръжни документации за възлагане на обществени поръчки по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за нуждите на общините от РСУО Доспат”

Oбществена поръчка чрез открита процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет: „Доставка на машини за инсталация на предварително третиране и инсталация за компостиране“

Обществена поръчка с предмет: Предоставяне на услуги при подготовка на проектно предложение по процедура BG16M10P002-2.002 - работно проектиране и авторски надзор

Обществена поръчка с предмет: Осъществяване на дейности по информация, комуникация и визуализация на проект № BG1 6M1 OP002-2.002-0001-C01 по две обособени позиции

Обществена поръчка с предмет: СМР на Компострираща инсталация

Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на работните инвестиционни проекти за компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци, инсталация

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Доспат за срок от 12 месеца 2019/2020 г ”

Проведена процедура „Извършване на строително-монтажни работи за реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици, съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Доспат” финансирани съгласно Договор № BG06RDNP001-19.228-0003-C01

Анекс №2 към договор за „Строително-монтажни работи за изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране, вкл. довеждаща инфраструктура“


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНА ДОСПАТ
 

Чл. 1. (1) Настоящите Правила се приемат на основание чл. 244, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и уреждат:
1.    условията и реда за прогнозирането, планиране, провеждане, приключване и отчитане за резултатите от обществените поръчки, съобразно ЗОП и подзаконовите нормативни актове, както и координацията между отделните структурни звена в Община Доспат;
2.    определянето на служителите, отговорни за планирането и подготовката на процедурите, установяване на задълженията и отговорностите им, и реда за осъществяване на контрол върху тяхната работа;
3.    получаването и съхраняването на заявления за участие, оферти и проекти и реда за определяне на състава и начина на работа на комисията за извършване на подбор на кандидатите и участниците, за разглеждане и оценка на офертите и за провеждане на преговори и диалог, както и на журито;
4.    процедурите относно сключването на договори за обществени поръчки;
5.    контролът по провеждането на процедурите за възлагане обществени поръчки, проследяване изпълнението на сключените договори и за приемане на резултатите от тях;
6.    действията при обжалване на процедурите за възлагане на обществени поръчки;
7.    редът за провеждане на въвеждащо и поддържащо обучение на лицата, ангажирани с управлението на цикъла на обществените поръчки;
8.    документирането на всеки етап от цикъла на обществените поръчки и архивирането на документите, свързани с управлението на цикъла;
9.    поддържането на профила на купувача.
(2) Настоящите правила имат за цел:
1.  създаване на условия за законосъобразно и ефективно разходване на бюджетните средства, включително средствата, предоставени по линия на различни фондове и програми на Европейския съюз, както и публичност и прозрачност в дейността по планиране, провеждане и възлагане на обществените поръчки в Община Доспат и контрол на изпълнението на договорите за обществени поръчки; 
2. адекватно управление на риска;
3. създаване на вътрешна организация и координация между отделните структурни звена в общината, както и второстепенните разпоредители с бюджет, неприлагащи системата на делегирани бюджети, при прогнозирането, планирането, подготовката, провеждането, приключването и отчитането за резултатите от обществените поръчки.
(3) Кметът на Община Доспат има право да възлага отделни дейности от управлението на цикъла на обществените поръчки на външни изпълнители.
(4) Предварителният и текущият контрол относно поемане на задължения или извършване на разход по повод възлагане и изпълнение на обществените поръчки се осъществява в съответствие с разпоредбите на  действащата „Система за финансово управление и контрол” (СФУК) на Община Доспат, създадена съгласно Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС).

Чл. 2. (1) Кметът на Община Доспат е възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП и е длъжен да проведе следващата се процедура за възлагане на обществена поръчка, освен ако не е налице някое от следните условия:
а) обществената поръчка попада в една от хипотезите по чл. 13 и чл. 14 от ЗОП; 
б) стойността на обществената поръчката е в диапазоните по чл. 20, ал. 3 и 4 от ЗОП.
(2) Заявители на обществени поръчки по смисъла на настоящите правила са Заместник – кметовете, Секретарят на общината, Началниците на отдели,  Кметовете на кметства, Кметските наместници, както и ръководителите на административни звена от структурата на общината, на второстепенните разпоредители с бюджет, неприлагащи системата на делегираните бюджети, и на проекти по Оперативни фондове и програми на Европейския съюз, които в изпълнение на своите функции следят за необходимостта от възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки на стоки или предоставянето на услуги. 

Чл. 3. Обществените поръчки в Община Доспат се провеждат при условията и реда, предвидени в ЗОП, Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки (ППЗОП), настоящите вътрешни правила и действащото законодателство.

Чл. 4. (1) При упражняване на правомощията си на възложител Кметът на Община Доспат се подпомага от Секретаря, Началниците на отдели, Финансовият контрольор, отдел „Европейски проекти и обществени поръчки” и други служители, определени в тези вътрешни правила или със заповед.
(2) Предварителният контрол при процесите на възлагане на обществени поръчки се извършва чрез съгласувателна процедура. С полагане на подпис от съответните лица върху документацията, проекта на договор и/или друг документ, в зависимост от конкретиката на обществената поръчка, същите осъществяват предварителен контрол за законосъобразност.  
(3) Съгласуването на документацията, съответните лица удостоверяват с подпис в Контролен лист №1, (Приложение № от настоящите правила), в срок до 3 (три) работни дни, считано от датата на получаване на проектната документация,на хартиен носител  или по електронен път. Отговорен за координиране на съгласуването е служителя, определен за организирането на обществената поръчка. Същият подписва Контролен лист №1 за изготвил  документацията за  обществената поръчка.

Чл. 5. (1) Кметът на Община Доспат може с изрична своя заповед да упълномощи, по смисъла на чл. 7, ал. 1 от ЗОП, определено длъжностно лице да организира и/или възлага обществени поръчки. 
 (2) Възможността по ал. 1 не може да се използва за разделяне на обществените поръчки с цел заобикаляне на закона.

Чл. 6. При отсъствие на Кмета от Община Доспат, задълженията на възложител се поемат от лице, определено със заповед или друг акт, който определя представителството на възложителя.

Пълното съдържание на Вътрешните правила ще намерите в прикачения файл.

https://www.livechatalternative.com/