Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24F7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CP3

Бюджет на общината

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2024

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ДОСПАТ ЗА 2024 ГОДИНА

Бюджет на Община Доспат за 2023 г.

Бюджет на Община Доспат за 2022 г.

Бюджет на Община Доспат за 2021 г.

На основание чл.52 ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2, ал.3, ал.5 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2021 г., ПМС № 408 / 23.12.2020г.2020 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2021г. и Наредбата  за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Доспат, и предвид обсъдените предложения от местната общност, Общински съвет Доспат 

 Р Е Ш И:

1.Приема бюджета  на Община Доспат за 2021 г. както следва:
    1.1 По приходите в размер на 13 397 400 лв. съгласно Приложение № 1 , в т.ч.:
    1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на лв.7 105 483 , в т.ч. :
    1.1.1.1. Обща субсидия  за делегирани дейности в размер на 6 242 403 лв.;
    1.1.1.2. Преходен остатък от 2020 г. в размер на  лв. 946 054 лв , разпределен както следва: 

- от Отбрана и сигурност                                          -    348 221 лв.,

- от Образование                                                        -   381 148 лв.,

-от Здравеопазване/здравни кабинети уч-ща и ДГ     -    7 181 лв.

-от Социално осигур., подпомагане и грижи           -   193 200 лв., 
-от Читалища                                                               -    10  620 лв. 

-от Други дейности по транспорт                              -     5  684  лв.

б1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на                            6 291 917 лв., в т.ч
    1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на                                           565 000 лв.;
    1.1.2.2.  Неданъчни приходи в размер на                                    1 052 450 лв. 
    1.1.2.3. Погашения на банкови заеми                                           - 51 940 лв./със знак минус/
    1.1.2.4. Обща изравнителна субсидия в размер на 866 300 лв. , в т.ч. трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища в размер на 121 200 лв.
    1.1.2.5. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 425 900 лв.
    1.1.2.6. Предостав.трансфери м/у изв.бюджетни сметки в р-р на -  30 000 лв. /със знак минус/ 
    1.1.2.7. Получени трансфери / РИОСВ ,отч. по ЗУО/ в размер на 509 298 лв. и заем 642 000лв.  
    1.1.2.8. Възстановяване на вр.заеми от чужди ср-ва в размер на - 114 913 лв. /със знак минус/ 
    1.1.2.9. Друго финансиране /пред.тр-ри РИОСВ/ в размер на           - 592 960 лв.  /със знак минус/                                   
    1.1.2.10. Преходен остатък от 2020 г. в размер на                               3 787 442 лв.                                    
    1.1.2.11. Внесен  ДДС и Данък върху прих.от стоп.д-ст                - 50 000 лв.  /със знак минус/                                   
    1.1.2.12. Възстановени.вр.безлихв.заем                                                - 642 000 лв.  /със знак минус/                                   

 Считаме, че изготвената прогноза на приходната част е реалистична. При постъпили по-високи или по-ниски приходи от прогнозните или такива възникнали инцидентно, общинска администрация на основание чл. 124 от Закона за публичните финанси ще предприеме действия за извършване на актуализация както в приходната, така и в разходната част на бюджета.

1.2. По разходите в размер на 13 397 400 лв. , разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2, в т.ч.:
1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 7 105 483 лв.
1.2.2. За  местни дейности в размер на 6 266 917 лв
1.2.3. Дофинансиране – 25 000 лв.

1.3. Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по бюджета на общината, изчислено на касова основа – придържане към балансирано бюджетно салдо.

2. Приема разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2021 г. в размер на 10 488 734  лв. по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение № 3.
2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи  в размер на 559 116 лв.,в т. ч. 425 900  лв.целева субсидия за капиталови разходи,съгласно  натуралните  и стойностни показатели за прилагане на стандартите от държавата и дейности за 2021 г. 
2.2. Приема разчет на капиталовите разходи, финансирани със собствени приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи в размер на 192 000 лв.
2.3. Приема разпределението на преходния остатък за капиталови разходи в размер на 4 093 615 лв.
2.4.Приема разчет на капиталовите разходи, финансирани с други източници на финансиране/резерв/ в размер на 257 107 лв.
2.5.Приема разчет на капиталовите разходи,финансирани с Европейски средства в размер на 5 386 896 лв.

3. Утвърждава разходите за заплати през 2021г., без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети и определя:  
3.1.Разпределянето на плановите разходи за заплати  за 2021 г., съгласно Приложение № 5.

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:
4.1. Средства за членски внос в размер на       -  5 000 лв.
4.2. Помощи по решение на общински съвет -  30 000 лв.
4.3. Субсидии за :
4.3.1. Читалища – 125 459 лв. ,в т.ч. 114 840.00 лв./държавна субсидия/ и 10 619.00 лв. приходен остатък от 2020 г., разпределена от комисия по чл.23, ал.1 от ЗНЧ /Приложение № 6/.
4.3.2. Средства  за  спортни мероприятия и спортните бази в размер на 40 505 лв. /местни дейности/
4.3.3. Средства за „други дейности по културата” в размер на 2 000 лв. /местни дейности/
5. Приема следните лимити за разходи:
5.1. Социално-битови в размер до 3%  върху плановите средства за работна заплата на заетите по трудови възнаграждения;    
5.2. Разходи за представителни цели на кмета на общината в размер на 5 450 лв.
5.3. Разходи за представителни цели на Председателя на общ. съвет в размер на 2 725 лв.
6. Утвърждава поименен списък   на  педагогическия персонал в  делегираните  от  държавата  дейности , във  функция „ Образование „ ,които  имат право  на заплащане на част  от транспортните  разходи, за пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно,съгласно ЗДБРБ за 2021 г. за изм. и доп. на ЗНП, съгласно Приложение № 7. 
7. Утвърждава  разходите на Общинско предприятие „Озеленяване,благоустройство и чистота – Доспат”, съгласно Приложение № 8. 
8.При отдаването под наем, под аренда, при ползването на дървесина и недървесни горски продукти и при разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, които се намират на територията на съответното населено място извън територията на общинския център, извън случаите на приватизация, с решението по чл. 21, ал. 1, т. 8 общинският съвет :
8.1. Определя  не по – малко от 30 на сто от постъпленията от продажбата на общински нефинансови активи да се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на съответното населено място;
8.2. Определя  не по – малко от 30 на сто от постъпленията от разпореждането с друго общинско имущество, извън имуществото по т. 1, от наем, от аренда на земеделски земи и горски територии и от ползването на дървесина и недървесни горски продукти от горите, общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено място. 
9.Общински съвет приема за сведение прогнозните приходи,съгласно чл.52,ал.5,т.1и 2, от ЗМСМА и съответните разходи в размер на 30 %  по населени места, съгласно справка - Приложение № 9.
Изпълнението на разходите по  тази точка се извършва в съответствие с акумулираните приходи.
10.Общински съвет утвърждава разходите по чл.45,ал.1,т.2,букви от „а” до „е” от ЗПФ  вкючително, съгласно справка- Приложение № 10
11. Одобрява индикативен годишен разчет на сметките за средства от ЕС в размер, съгласно Приложение № 11
12. Определя Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити през 2021г., които  прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 12.
13. Приема за сведение динамиката и състоянието на общинския дълг, съгласно Приложение № 13,като определя следните лимити:
13.1.Максималния общински дълг към края на  2021 г. не може да надвишава 1 950 000 лв. 
13.2.Лимита за поемане на нов общински дълг за 2021 г.  е в размер на 1 750 000 лв.
13.3. Номинала на общинските гаранции, които могат да бъдат  издадени през 2021 г. не може да надвишава 102 350 лв. 
14. Определя максималния размер на новите задължения за разходи , които могат да бъдат натрупани през 2021 г. в размер 6 646 717 лв.
15. Наличните в края на 2021 г. поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 4 765 029лв. 
15.1.Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г. в размер на 6 800 000  лв.
16. Определя размера на просрочените задължения от предходни години, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2021 г. в размер на 320 000 лв., съгласно Приложение № 14.
17. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2021 г. в размер на 150 000 лв.
18. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
18.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;
 18.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
18.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи. 
19. Възлага на кмета: 
19.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 
19.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 
19.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.
19.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно 
увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.
19.5. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.
19.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.
20. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.
20.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2020 година.
20.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.
20.3.При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията на чл.104, ал.1, т.4 от ЗПФ.
20.4. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми,кметът на общината внася предлож.за предоставянето им по решение на Обс.
21. Упълномощава кмета:
21.1. Да ползва временно свободни средства от бюджета на общината и от сметките за чужди средства, за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие, че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности , и се спазват относимите  за общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението на средствата в края на годината.
21.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници, за реализиране на годишните цели на общината с цел изпълнение на общинския план за развитие. 
21.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти.
21.4. Дава съгласие, временният недостиг на средства по извънбюджетни сметки за финансиране на проекти по Оперативните програми, да се покрива от временни безлихвени заеми от бюджетни, извънбюджетни и набирателни сметки до възстановяването им от Управляващия орган.
22. Приема размерът на заплатите за местни дейности съгласно заложените средства в  Приложение № 2.
23. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета на общината /Приложение № 4/  
23.1. Приема за сведение Предложението на г-н Владимир Сребринов Антонов   съгласно  /Приложение №4.1/ .
24. Приема за сведение състоянието и прогнозното изменение на показателите по чл. 130а от ЗПФ. /Приложение № 15,16 и 17. ( Приложения № 16,17 и 18 от ФО1/2021г. на МФ)
25. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да разработят и предоставят в срок до 31.03.2021 г. конкретни мерки за изпълнение на приетия от ОБС бюджет.

БЮДЖЕТЪТ НА ОБЩИНА ДОСПАТ ЗА 2021 ГОДИНА Е АКТУАЛИЗИРАН С РЕШЕНИЕ № 386 ОТ 17.12.2021 Г.


Бюджет на Община Доспат за 2021 година

Решение на общински съвет Доспат, за приемане на бюджета на община Доспат за 2020г. 

 

На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2, ал. 3, ал. 5 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2020 г., ПМС №381/2019 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2020 г. и Наредбата  за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Доспат, Общински съвет Доспат 

                                              Р Е Ш И:
                                                                         
1.Приема Бюджета  на Община Доспат за 2020 г. както следва:
1.1 По приходите в размер на 9 649 655 лв., съгласно Приложение №1 , в т.ч.:

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 5 724 655 лв., в т.ч.:
 1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 5 303 031 лв.;
 1.1.1.2. Преходен остатък от 2019 г. в размер на 467 728 лв., разпределен както следва: 
- от училища  -                                                                        150 942 лв. 
- от детски градини -                                                                57 946 лв.   
- от Център за обществена подкрепа  -                                     1 147 лв. 
- от Дневен център за деца с увреждания -                              8 922 лв. 
- от читалища -                                                                           2 104 лв. 
- от субсидия за пътнически превози –                                 43 378 лв.
- целеви средства за Капиталови разходи -                         174 073 лв.
- от средства получени от АСП -                                            29 216 лв. 
1.1.1.3.  Средства на разпореждане    -                                        46 104 лв. 

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на                        3 925 000 лв., в т.ч
      1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на                                       535 000 лв.;
      1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на                                  771 940 лв. 
      1.1.2.3. Погашения на банкови заеми                                         -90 000 лв.
      1.1.2.4. Обща изравнителна субсидия в размер на 831 300 лв., в т.ч. трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища в размер на 86 300 лв.
      1.1.2.5. Целева субсидия за Капиталови разходи за местни дейности в размер на 356 700 лв. 
      1.1.2.6. Предоставени трансфери в размер на                            -50 000 лв. 
      1.1.2.7. Получени трансфери в размер на  544 803 лв. – отчисления по ЗУО  
      1.1.2.8. Възстановяване на временни заеми от чужди средства в размер на  -114 913 лв.
      1.1.2.9. Друго финансиране в размер на  550 504 лв., - отчисления по ЗУО и заем- 916 700
      1.1.2.10. Преходен остатък от 2019 г. в размер на  1 565 993 лв. 
      1.1.2.11. Внесен на ДДС и Данък върху разходите на БП в размер на  -60 000 лв.
      1.1.2.12. Възстановени вр. безлихв. заем на -916 700 лв.

1.2. По разходите в размер на 9 649 655 лв., разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Приложение №2-1, в т.ч.:
1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 5 724 655 лв.
1.2.2. За  местни дейности в размер на 3 855 000 лв.
1.2.3. Дофинансиране - 70 000 лв.

1.3. Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по бюджета на общината, изчислено на касова основа – придържане към балансирано бюджетно салдо.

2. Приема разчета за финансиране на Капиталовите разходи за 2020 г. в размер на 12 766 061  лв. по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение №3-1.
2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за Капиталови разходи в размер на 356 700 лв.
2.2. Приема разчет на Капиталовите разходи, финансирани със собствени приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи в размер на 122 000 лв.
2.3. Приема разпределението на преходния остатък за капиталови разходи в размер на 1 674 073 лв.
2.4. Приема разчет на капиталовите разходи, финансирани с европейски средства в размер на 10 773 245 лв.
3. Утвърждава разходите за заплати през 2020г., без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети и определя:  
3.1. Разпределянето на плановите разходи за заплати  за 2020 г., съгласно Приложение № 5.
4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:
4.1. Средства за членски внос в размер на  -  5 500 лв.
4.2. Помощи по решение на общински съвет  -  30 000 лв.
4.3. Субсидии за:
4.3.1. Читалища – 106 504 лв. /държавна субсидия/, разпределена от комисия по чл.23, ал.1 от ЗНЧ (Приложение №6).
4.3.2. Средства за спортни мероприятия и спортните бази в размер на 46 000 лв. /местни дейности/.
4.3.3. Средства за „други дейности по културата” в размер на 14 528 лв. /местни дейности/.

5. Приема следните лимити за разходи:
5.1. Социално-битови в размер до 3%  върху плановите средства за работна заплата на заетите по трудови възнаграждения;
5.2. Разходи за представителни цели на кмета на общината в размер на 4 820 лв.
5.3. Разходи за представителни цели на Председателя на общински съвет в размер на 2 410 лв.
6. Утвърждава Поименен списък на педагогическия персонал в делегираните от държавата  дейности, във функция „Образование”, които имат право на заплащане на част от транспортните разходи, за пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, съгласно ЗДБРБ за 2020 г. за изм. и доп. на ЗНП, съгласно Приложение №7. 
7. Утвърждава разходите на Общинско предприятие „Озеленяване, благоустройство и чистота – Доспат”, съгласно Приложение №8. 
8. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС в размер, съгласно Приложение № 9.
9. Определя Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити през 2020 г., които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 10.
10. Определя Максималния размер на общински дълг за 2020 г. съгласно Приложение №11, както следва: 
10.1. Максималния размер на новия общински дълг за 2020 г. в размер на 1 625 000 лв. 
10.2. Максималния размер на общинския дълг към края на 2020 г. в размер на 536 225 лв.
10.3. Номинала на общинските гаранции, които могат да бъдат  издадени през 2020 г. не може да надвишава 98 386 лв. 
11. Определя максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. в размер 4 483 081 лв.
12. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. в размер на 4 460 000  лв.
13. Определя размера на просрочените задължения за 2019 г., които ще бъдат разплатени от бюджета за 2020 г. в размер на 322 572 лв., съгласно Приложение №12.
14. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2020 г. в размер на 300 000 лв.
15. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
15.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
15.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
15.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи. 
16. Възлага на кмета: 
16.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 
16.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 
16.3.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.
16.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.
16.5.Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.
16.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.
17. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.
17.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2020 година.
17.2. При предостяването на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.
17.3. При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията на чл.104, ал.1, т.4 от ЗПФ.
17.4. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на Общинския съвет.
18. Упълномощава кмета:
18.1. Да ползва временно свободни средства от бюджета на общината и от сметките за чужди средства, за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие, че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите  за общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението на средствата в края на годината.
18.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници, за реализиране на годишните цели на общината с цел изпълнение на общинския план за развитие. 
18.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти.
18.4. Дава съгласие, временният недостиг на средства по извънбюджетни сметки за финансиране на проекти по Оперативните програми, да се покрива от временни безлихвени заеми от бюджетни, извънбюджетни и набирателни сметки до възстановяването им от Управляващия орган.
19. Приема размерът на заплатите за местни дейности съгласно заложените средства в  Приложение №2-1.
20. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, на общината Приложение №4. 
21. Приема за сведение състоянието и прогнозното изменение на показателите по чл. 130а от ЗПФ. /Приложение № 13,14 и 15 ( Приложения № 15,16 и 17 от ФО1/16.01.2020г. на МФ)
22. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да разработят и предоставят в срок до 31.03.2020 г. конкретни мерки за изпълнение на приетия от ОБС бюджет.
 

 

 

https://www.livechatalternative.com/