Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K44
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CD7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CD2

Общинска собственост

Дата на публикуване: 24.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Общинска собственост – отдел Общинска собственост и устройство на територията:


1.    Проучва недвижими имоти и съставя актове за общинска собственост;
2.    Провежда процедури по придобиване в собственост на имоти - държавна собственост или право на управление в полза на Общината върху имоти - държавна собственост;
3.    Провежда процедури за отписване на имоти - общинска собственост;
4.    Провежда процедури по проучване, с цел издаване на удостоверения, за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти;
5.    Издава удостоверения и други необходими документи на граждани във връзка със Закона за собствеността, Закона за общинската собственост и Граждански процесуален кодекс;
6.    Обработва и докладва преписките за учредяване възмездно право на ограничени вещни права и на ползване върху общински имоти и изготвя заповедите и договорите, свързани с тях;
7.    Реализира настаняването на граждани в свободния жилищен фонд и уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове, съобразно действащото законодателство за възмездно учредяване; 
8.    Осигурява административното обслужване на граждани и юридически лица в сферата на дейност чрез служители от дирекцията в звеното за административно обслужване;
9.    Съставя и предоставя на общинския съвет отчети за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти, по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2 Закона за общинската собственост;
10.    Организира съставянето на регистрите по Закона за общинската собственост;
11.    Актува и деактува общински имоти; 
12.    Сключване на сделки по управление и разпореждане с общински жилища по реда на Закона за общинската собственост;
13.    Регистриране на етажната собственост и подпомагане дейността на представителите на етажна собственост по прилагане на Закона за управление на етажната собственост;
14.    Контролира и отговоря за обезопасяване на  имотите – общинска собственост и за и за извършване на  неотложният ремонт при условията на закона за общинската собственост, в това число и издава предписания за обезопасяване и сигурност на недвижими имоти.
15.    Подготвя програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост;
16.    Сделки по разпореждане с общински имоти и/или ограничени вещни права по реда на Закона за общинската собственост;
17.    Сделки по прекратяване на съсобственост и замяна между Общината и физически и юридически лица;
18.    Извършва организацията по учредяване право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура на физически и юридически лица;
19.    Извършва необходимите действия по стопанисване и управление на общинската собственост, както и изземват  имоти от лицата, които ги ползват без правно основание по реда на чл. 34 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи;
20.    Изготвя заповеди за отдаване под наем на общински имоти, договори и анекси към тях;
21.    Организира провеждането на търгове и конкурси и подготвя сключване на сделки и сключва сделки за управление и разпореждане с общински имоти;
22.    Организира необходимите действия и подготвя приватизационните процедури по Закона за приватизация и следприватизационен контрол и по подзаконовите нормативни актове към него, в това число и издава удостоверения за изплатен приватизиран имот, както и осъществява следприватизационния контрол по сключени договори;
23.    Организира необходимите действия и подготвя процедурите по Закона за концесиите и Правилника за прилагане на закона за предоставяне на концесия;
24.     Осъществява следконцесионен контрол по сключени договори;
25.    Осъществява правомощията на концедент за общинските концесии; 
26.    Публикува в Националния концесионен регистър плана за действие за общинските концесии;
27.    Извършва мониторинг и контрол на сключените от него концесионни договори;
28.    Изготвя и внася за одобрение в общинския съвет годишни отчети относно изпълнението на включените в плана за действие за общинските концесии проекти и на сключените от него концесионни договори;
29.    Изпълнява Политиката за общински концесии, приета от Общинския съвет;
30.    Подготвя производство за предоставяне на разрешение за търсене и проучване или за проучване или на концесия за добив по реда предвиден в закона и извършва контрол относно: извършването от титулярите на права, съответно от концесионерите на дейности по търсене и проучване или проучване и по добив на подземни богатства извън площите, определени със съответния договор;
31.    Осигурява достъп до имоти по административен ред, когато е предвидено със закон.
 

https://www.livechatalternative.com/