Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OM3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KF4

Инфраструктура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Транспортна инфраструктура

Община Доспат  изцяло се обслужва от автомобилен транспорт, поради което състоянието на  пътищата е от особено и основно значение за нормалния живот  и функционирането и развитието на икономиката. През  територията на общината не преминават автомагистрали.

Републиканска пътна мрежа

Основната транспортна връзка с вътрешността на страната се осъществява чрез  второкласен път ІІ-37  Барутин-Доспат-Батак-Пещера-Пазарджик-Панагюрище и ІІІ-197 Девин-Доспат-Гоце Делчев към границата на Република Гърция през  КПП „Илинден". Републиканската пътна мрежа на  Територията  на  общината е около 45км. Изградените републикански пътища с настилка са 98%.

Общинска пътна мрежа

Дължината на общинската пътна  мрежа е около  32 км. Пътищата с настилка са около 90%.

Община  Доспат разполага с инвентаризация на пътната инфраструктура. Има създаден регистър с база данни за състоянието на уличната мрежа в общината. Известни са състоянието на общинската пътна  мрежа, републиканската пътна  мрежа на територията на общината, както и селскостопанските и горски  пътища.

Преасфалтирани и реконструирани са почти  всички главни улици  и пътища в общината,  осигуряващи достъп  до  главните пътища и  към областните градове. В общините в съседство, пътната мрежа също е рехабилитирана, което улеснява достъпа до община Доспат като туристическа дестинация.

Улична мрежа

Уличната  мрежа  на   Община  Доспат е развита съобразно характерните теренни дадености и зоните за  обслужване. Като  цяло състоянието на  изградената улична мрежа в град  Доспат и населените места в Общината е много добре и почти всички улици са асфалтирани.

Сигнализацията  на  пътната  и  улична мрежа в общината е  изградена съгласно изискванията на нормативните актове, които  хармонизират с европейското законодателство.

Транспортната  система на  община Доспат се обслужва от 3 транспортни фирми с 8 автобуса и 5 таксита. Транспортните услуги се извършват с автобуси, таксита и товарни камиони. 

Водоснабдителна и канализационна мрежа

По  данни на  статистиката, област  Смолян се намира на  последно място  по общото  количество на иззети води  и на предпоследно в сравнителен порядък на човек  от населението. Областта със своите  74 м3 на човек  от населението изпреварва само област  Кърджали.

Наличните водни  количества обаче  позволяват Смолянска област  да разчита изцяло на наличните си ресурси  и да е една от 6-те области, които  на закупуват вода от други области в страната.

Състоянието в Община Доспат  в сравнение  с областта   е    значително    по-ниско.   Водоснабдяването   на    Община   Доспат    се осъществява на принципа на самотек, а  селата  Бръщен и Црънча са снабдяват чрез помпи. При  силно   засушаване на  временен режим са около  40  % от  населените места, или отделни части от тях. Изградената канализационна мрежа в общината показва, че тя се намира под средното равнище за  страната по  обхванатите от канализацията води.  Тя  покрива едва  70  %. В селата  са изградени частични канализации,  заустващи се в близките реки  дерета,  в които  са включени от жилищните сгради. Като цяло  канализацията е напълно амортизирана и  се  нуждае от  промяна. Канализационната  мрежа,  която   се  поддържа и  стопанисва  от  „ВиК"  – Смолян. Приемникът на отпадъчните води на гр. Доспат е река „Доспатска".

В общината няма изградена ПСОВ. Предстои изграждане на пречиствателна станция  под  гр.  Доспат,която ще  обхване  всички битово-фекални и  промишлени отпадни води. 

Електроснабдяване

Електрозахранването на гр. Доспат и община Доспат се доставя  от ВЕЦ "Батак" се осъществява чрез  подстанция 110/20 kV „Широка поляна". В същата има монтирани 2 бр. силови трансформатори 110/20 с мощност 2 x 40 МГВА. Инсталираната мощност в подстанция на  този  етап  е достатъчно за  развитието на региона в близките 7 - 10 год.

На територията на общината действат следните съоръжения:

  • Възлова станция и трафопостове;
  • Ел. проводи средно  напрежение 20 кV;
  • Кабели 20 кV;
  • Осветителни тела .

Електроенергийната система  в общината е добре  развита и  оразмерена да поеме  много  по-голямо натоварване, което би улеснило бъдещите консуматори и би стимулирало икономическото развитие с изключение на някои локални места (с. Чавдар). 

Газопреносна мрежа

На територията на общината няма изградена газопреносна мрежа.

Комуникационни мрежи и пощи

Качеството  на   телекомуникационните  услуги   в  община  Доспат не е на желаното ниво.

На  територията на  общината работят 2 автоматични телефонни централи. Всички  населени места са телефонизирани. Предстои изграждане на цифрова АТЦ с капацитет при  първа инсталация 2048 абонатни линии. Предстои да  се  изградят цифрови  преноси  между   централите от община  Доспат, което ще доведе до увеличаване на капацитета  на  съединителните връзки и рязко подобряване на качеството на телефонните разговори.

Покритието  на  услугите   на   мобилните  оператори  Мобилтел, Теленор и Виваком на територията на общината е на добро ниво.

Района на  Общината се  покрива от  цифров телевизионен сигнал чрез  два ретранслатора  изградени край Доспат и получаващи сигнал от Телевизионната кула ― Орляк на Пирин над гр. Гоце Делчев. Съществуват три кабелни телевизии.

Пощенски станции има във всички селища от общината.
 

https://www.livechatalternative.com/