Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K06
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12107
Месечни отчети Тримесечни отчети Информация за плащанията в СЕБРА

Отчети по изпълнението на бюджета

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 07.06.2023

Приемане на актуализирания план за изпълнение на бюджета, отчета за изпълнение на бюджета и на сметки за средства от Европейския съюз, както и състоянието на общинския дълг  на община Доспат към 31.12.2022 г.

Решение на Общински съвет Доспат № 663 относно: Приемане на актуализирания план за изпълнение на бюджета, отчета за изпълнение на бюджета и на сметки за средства от Европейския съюз, както и състоянието на общинския дълг  на община Доспат към 31.12.2022 г. 

Справка за постъпили мнения и предложения

Протокол от проведено публично обсъждане

Докладна записка на Кмета на Община Доспат № БФ-332/17.05.2023 г.

Приложение № 1 Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета

Приложение № 2 Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз - РА

Приложение № 3 Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ

Приложение № 4 Отчетни данни по ЕБК за сметките за чужди средства

Приложение № 5 Разчет за финансиране на капиталовите разходи

Приложение № 6 Информация за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношенията на плащанията, дълга на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях през 2022 година на Община Доспат

Приложение № 7 Справка за приходите и разходите по чл. 52, ал. 5, т. 1 от ЗМСМА

 

Приемане на актуализирания план за изпълнение на бюджета, отчета за изпълнение на бюджета и на сметки за средства от Европейския съюз, както и състоянието на общинския дълг  на община Доспат към 31.12.2021 г.    

Протокол от проведено публично обсъждане

Справка за постъпили мнения и предложения

Информация за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл. 8а от ЗОД и издадените от тях гаранции - Приложение № 6

Разчет за финансиране на капиталовите разходи - Приложение № 5

Отчетни данни по ЕБК за сметките за чужди средства - Приложение № 4

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - КСФ - Приложение № 3

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - РА - Приложение № 2

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета - приходи и разходи - Приложение № 1

Предложение относно приемане на актуализирания план за изпълнение на бюджета, отчета за изпълнение на бюджета и на сметки за средства от Европейския съюз, както и състоянието на общинския дълг на Община Доспат към 31.12.2021 г.

***

 
Решение № 524 на Об С Доспат Приемане на актуализирания план за изпълнение на бюджета, отчета за изпълнение на бюджета и на сметки за средства от Европейския съюз, както и състоянието на общинския дълг  на община Доспат към 31.12.2021 г.  
 

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА И НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА ДОСПАТ ЗА 2021 г.

 

 

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА И НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА Доспат ЗА 2020 г.

https://www.livechatalternative.com/