Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24M7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CC6

Правомощия на Кмета

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Кметът на общината е едноличен орган на изпълнителната власт в общината.
Кметът на общината е първостепенен разпоредител с бюджета на общината.
Кметът осъществява общото ръководство и контрол на общинската администрация и представлява общината като юридическо лице.

В своята дейност кметът на общината се ръководи от Конституцията на Република България, законите, актовете на общинския съвет и решенията на населението.
Кметът на общината:
1.    Ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;
2.    Насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;
3.    Назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, началниците и служителите в общинската администрация, с изключение на тези по чл. 46, ал. 1, т. 4, налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;
4.    Отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните структури на Министерството на вътрешните работи;
5.    Организира изпълнението на общинския бюджет;
6.    Организира изпълнението на дългосрочните програми;
7.    Организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася в общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно;
8.    Организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;
9.    Възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата и районите, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете при изпълнение на техните правомощия и налага предвидените административни наказания;
10.    Поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;
11.    Председателства съвета по сигурност;
12.    Възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и организира изпълнението им;
13.    Изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние. Той може да възлага тази функция с писмена заповед на кметовете на кметствата, в които се поддържат регистри за гражданското състояние, на кметските наместници и на други длъжностни лица от общинската администрация;
14.    Представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;
15.    Осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас;
16.    Утвърждава устройствения правилник на общинската администрация;
17.    Изпраща на общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в тридневен срок от издаването или подписването им;
18.    Оказва съдействие на етажните собствености и техните управителни органи при условията и по реда на Закона за управление на етажната собственост. 

В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди.

Кметът на общината изпълнява и други функции, определени със закон, подзаконов нормативен акт или с решение на общинския съвет.

Кметът на общината, в случаите, определени в закон, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи.

Кметът на общината представя пред общинския съвет програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати.
Кметът на общината представя пред общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата в срок до 31 януари.
При отсъствие на кмета неговите функции се изпълняват от заместник–кмет на общината, определен със заповед за всеки конкретен случай.

Кметът на общината определя със заповед служителите от общинската администрация, които имат право да съставят актове за установяване на административни нарушения.
В изпълнение на своите правомощия кметът на общината:
1. Издава заповеди;
2. Прилага принудителни административни мерки;
3. Издава наказателни постановления.

инж. Елин Радев - Кмет на Община Доспат
https://www.livechatalternative.com/