Oбщински предприятия

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

ОП "ОБЧ" - гр. Доспат

Уважаеми жители на Община Доспат,
в Община Доспат е създадено, Общинско предприятие „Озеленяване, Благоустройство и Чистота – Доспат” с Решение № 291, Взето с Протокол № 27/08.11.2013г. на Общински съвет гр. Доспат.
Уважаеми жители на Община Доспат,
в Община Доспат е създадено, Общинско предприятие „Озеленяване, Благоустройство и Чистота – Доспат” с Решение № 291, Взето с Протокол № 27/08.11.2013г. на Общински съвет гр. Доспат.
Предмета на дейност е:
1.    Сметосъбиране и сметоизвозване в населените места на Община Доспат;
2.    Снегопочистване и опесъчаване на населените места на Община Доспат;
3.    Поддържане чистотата в населените места на Община Доспат(метене, миене и освежаване на улиците, зелените площи, тротоарите и териториите за обществено ползване).
4.    Стопанисване, ремонт, поддръжка и реконструкция на обектите, уличното осветление и съоръжения, представляващи публична общинска собственост: строителство и поддръжка на сградите публична и частна общинска собственост, зелените площи, улиците, тротоарите, площадите, парковете, площадки и всички други съоръжения за обществено ползване; изграждане и саниране на детски площадки; почистване, възстановяване и поддържане на междублокови пространства; поставяне на настилки; асфалтови кръпки; поставяне на пътни знаци и вертикална маркировка, улична маркировка, изкопни работи, транспортни услуги, строителни и ремонтни работи на обекти общинска собственост; 
Седалище и адрес на управление: гр. Доспат , ул. „Кап. Петко Войвода” № 3, сграда на община Доспат.
Контакти: 
1.    Директор – Емил Лавчиев, тел. 0897940064, имейл opdospat2014@abv.bg
2.    Счетоводител и ЧР – Светла Механчева,  тел. 0895673210, имейл opdospat2014@abv.bg
3.    Технически сътрудник и Касиер – Павлина Павлова, тел. 0887725723, имейл opdospat2014@abv.bg