Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O67
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KN6

Население

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

По данни от преброяването на населението към 01.02.2011 г. в община Доспат живеят 9 116 души или 7,49% от населението на областта и едва 0,62% от населението на ЮЦР. По данни на ГД ГРАО жителите на общината по постоянен адрес към 15.06.2014 г. са 9 720 души, а по настоящ адрес – 8 848 души.

Община Доспат  е една  от 10-те общини в област  Смолян. Тя е на пето място по територия и на шесто по население сред общините в областта.

Най-голяма по  население и по  територия е община Смолян. В нея  живеят 34,5% от общия брой  жители на областта. Голяма концентрация на население има  в общините Девин,  Мадан  и Златоград. Най-малката община в областта по територия е Неделино, а по население Борино.

Район, област, община Територия Население Гъстота на населението (души на кв.км) Населени места (брой) Градове Села
България 111 001,90 7 374 570 66,3 5 304 253 5 051
Южен централен район 22 365,10 1 462 252 65,3 1 306 54 1 252
Област Смолян 3 192,90 121 752 38,1 242 8 234
Доспат 282,7 9 116 32,3 13 1 12
Борино 173,2 3 641 21 5 0 5
Девин 573,7 13 013 22,7 16 1 15
Чепеларе 376,4 7 720 20,5 8 1 7
СМОЛЯН 854 41 452 48,5 86 1 85
Баните 301,2 4 923 16,3 20 0 20
Мадан 175 12 276 70,1 44 1 43
Рудозем 182,9 10 069 55,1 23 1 22

Източник: Национален статистически институт

Средната гъстота  на  населението в община Доспат  (32,3  души  на  кв. км)  се доближава до  средните стойности за  област  Смолян (38,1),    и  е чувствително по- ниска  от тези за ЮЦР 65,3) и за страната (66,3).  По брой населени места (8), община Доспат   се  нарежда на  предпоследното  девето  място   в  областта,  като  единствено община Борино е с по-малко населени места (5).
 

 

Справки за населението в община Доспат: 

Населено място Брой родени деца през 2016 г. Брой родени деца през 2017 г. Брой родени деца през 2018 г. Брой родени деца през 2019 г.
Гр. Доспат 14 16 14 10
С. Барутин 19 10 11 11
С. Змеица 5 10 8 8
С. Късак 13 5 8 6
С. Бръщен 9 10 8 10
С. Црънча 6 1 4 2
С. Любча 8 3 7 7
С. Чавдар 0 1 1 2
Общо: 74 54 61 56
         
Населено място Брой сключени бракове през 2016 г. Брой сключени бракове през 2017 г. Брой сключени бракове през 2018 г. Брой сключени бракове през 2019 г.
Гр.Доспат 11 21 11 18
С.Барутин 0 5 3 3
С.Змейца 6 6 7 6
С.Късак 4 6 8 1
С.Бръщен 2 1 0 1
С.Црънча 1 2 2 3
С.Любча 0 2 5 0
С.Чавдар 0 1 1 0
Общо: 24 44 37 32
         
Населено място Брой починали лица през 2016 г. Брой починали лица през 2017 г. Брой починали лица през 2018 г. Брой починали лица през 2019 г.
Гр.Доспат 24 27 30 19
С.Барутин 10 9 12 18
С.Змейца 14 13 14 16
С.Късак 4 9 8 8
С.Бръщен 5 5 8 2
С.Црънча 5 14 8 11
С.Любча 6 14 8 5
С.Чавдар 2 1 1 3
Общо: 70 92 89 82
https://www.livechatalternative.com/