Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K51
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121I4

Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 14.02.2022

Състав на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община Доспат:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Славейко Сельошев – зам.-кмет на община Доспат 
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Юлия Джамбазова – юрисконсулт на община Доспат 
СЕКРЕТАР:  Валентина Ферева
ЧЛЕНОВЕ:    
              1.  Веселин Калфов – секретар на Община Доспат;
              2.  Светлин Красенов – н-к отдел „Образование, култура и социални дейности” ; 
              3.  Таня Кабадаиева – ст. специалист „Културни дейности”, Община Доспа;
              4.  Деян Филипов – мл. Експерт Участък Полиция - Доспат; 
              5.  Миглена Пържанова – отдел „Закрила на детето” при ДСП - гр. Девин;
              6.  Емил Хавальов –  педагог, директор на СУ „Димитър Благоев”, гр. Доспат;
              7.  Атанас Стоев - педагог, директор ОУ „Никола Вапцаров”, с. Црънча;
              8.  Невин Пържанова- психолог СУ „Димитър Благоев”, гр. Доспат
 

---------------------------------

Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Доспат през 2021 г.

Дата на публикуване: 14.02.2022

https://www.livechatalternative.com/