Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C40
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SO4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SO6

Център за административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 16.02.2022

Центърът за административно обслужване се намира на първи етаж в сградата на Община Доспат - стая № 105

Адрес: гр. Доспат, п. к. 4831, ул. "Кап. Петко Войвода" № 3

тел. 03045 20 06

Гражданите могат да заявяват и получават административни услуги чрез лицензиран пощенски оператор, като разходите за пощенската услуга са за сметка на заявителя.

Общинска администрация Доспат използва различни видове бланки при заявяване на дадена административна услуга. Същите са приложени като прикачени файлове

2000 З А Я В Л Е Н И Е
за издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние
(Уникален идентификатор на административната услуга – 2000)
2012 З А Я В Л Е Н И Е
за издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране
(Уникален идентификатор на административната услуга - 2012)
2015 П Р О Т О К О Л
за устно заявяване на нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване
(Уникален идентификатор на административната услуга – 2015)
2084 УДОСТОВЕРЕНИЕ 
ЗА ТЪРПИМОСТ НА СТРОЕЖ
(Уникален идентификатор на административната услуга – 2084)
2119 УДОСТОВЕРЕНИЕ 
ЗА ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО
(Уникален идентификатор на административната услуга – 2119)
2054 З А Я В Л Е Н И Е
за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж
(Уникален идентификатор на административната услуга - 2054)
2068 ЗАЯВЛЕНИЕ
за издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина
извън горските територии
(Уникален идентификатор на административната услуга - 2068)
2072 П Р О Т О К О Л
за устно заявяване на нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа
(Уникален идентификатор на административната услуга - 2072)
2082 З А Я В Л Е Н И Е
за удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
(Уникален идентификатор на административната услуга - 2082)
 

ИСКАНЕ
ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО

     1.Удостоверение за семейно положение;
     2.Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца;
     3.Удостоверение за съпруг/ а и родствени връзки;
     4.Удостоверение за родените от майката деца;
     5.Удостоверение за правно ограничение;
     6.Удостоверение за идентичност на лице с различни имена 
     7.Удостоверение за вписване в регистъра на населението;
     8.Удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина вписва се името на лицето, с което българският гражданин ще сключва брак
     9.Удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България вписва се името на лицето, с което чуждият гражданин ще сключва брак
     10.Удостоверение за постоянен адрес;
     11.Удостоверение за настоящ адрес;
     12.Удостоверение за промени на постоянен адрес;
     13.Удостоверение за промени на настоящ адрес;
 

 

https://www.livechatalternative.com/