Център за административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 12.01.2022

Центърът за административно обслужване се намира на първи етаж в сградата на Община Доспат - стая № 105

Адрес: гр. Доспат, п. к. 4831, ул. "Кап. Петко Войвода" № 3

тел. 03045 20 06

Общинска администрация Доспат използва различни видове бланки при заявяване на дадена административна услуга. Същите са приложени като прикачени файлове

2000 З А Я В Л Е Н И Е
за издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние
(Уникален идентификатор на административната услуга – 2000)
2012 З А Я В Л Е Н И Е
за издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране
(Уникален идентификатор на административната услуга - 2012)
2015 П Р О Т О К О Л
за устно заявяване на нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване
(Уникален идентификатор на административната услуга – 2015)
2084 УДОСТОВЕРЕНИЕ 
ЗА ТЪРПИМОСТ НА СТРОЕЖ
(Уникален идентификатор на административната услуга – 2084)
2119 УДОСТОВЕРЕНИЕ 
ЗА ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО
(Уникален идентификатор на административната услуга – 2119)
2054 З А Я В Л Е Н И Е
за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж
(Уникален идентификатор на административната услуга - 2054)
2068 ЗАЯВЛЕНИЕ
за издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина
извън горските територии
(Уникален идентификатор на административната услуга - 2068)
2072 П Р О Т О К О Л
за устно заявяване на нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа
(Уникален идентификатор на административната услуга - 2072)
2082 З А Я В Л Е Н И Е
за удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
(Уникален идентификатор на административната услуга - 2082)
 

ИСКАНЕ
ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО

     1.Удостоверение за семейно положение;
     2.Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца;
     3.Удостоверение за съпруг/ а и родствени връзки;
     4.Удостоверение за родените от майката деца;
     5.Удостоверение за правно ограничение;
     6.Удостоверение за идентичност на лице с различни имена 
     7.Удостоверение за вписване в регистъра на населението;
     8.Удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина вписва се името на лицето, с което българският гражданин ще сключва брак
     9.Удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България вписва се името на лицето, с което чуждият гражданин ще сключва брак
     10.Удостоверение за постоянен адрес;
     11.Удостоверение за настоящ адрес;
     12.Удостоверение за промени на постоянен адрес;
     13.Удостоверение за промени на настоящ адрес;