Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OV0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C74
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CR7

Постоянни комисии

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 07.02.2024

Състав на Постоянните комисии  по чл.44, ал.1 от  Правилника за организацията  и дейността на ОбС – Доспат, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация - мандат 2023 - 2027 година

Приложение №1,

Към Решение № 33, взето с Протокол №4 /20.12.2023 година на Общински съвет – Доспат Състав на Постоянните комисии  по чл.44, ал.1 от Правилника за организацията  и дейността на ОбС – Доспат, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация
1. Комисия по бюджет, финанси и икономическа политика:
             Председател: Красимир Пехливанов
                    Членове: 1. Александър Куцлев
                                      2. Исмет Шалганов
                                      3. Красимир Мантов
                                      4. Атанас Пържанов

2. Комисия по устройство на територията, еврофондове и проблеми на кметствата:
             Председател: Стилиян Балталиев
                    Членове: 1. Красимир Пехливанов
                                     2. Антон Сариев
                                     3. Здравко Огнянов
                                     4. Антон Доспатлиев

3. Комисия по туризма, селско, горско стопанство и екология:
             Председател: Атанас Пържанов
                    Членове: 1. Стилиян Балталиев
                                     2. Исмет Шалганов
                                     3. Антон Доспатлиев
                                     4. Александър Василев

4. Комисия по здравеопазване, образование, култура, спорт и социални дейности:
             Председател: Красимир Мантов
                    Членове: 1.Александър Василев
                                     2. Недялка Дойкова
                                     3. Антон Сариев
                                     4. Антон Доспатлиев

5. Комисия по контрол изпълнение решенията на Общински съвет – Доспат, търговия, транспорт, комунално-битово обслужване, обществен ред и сигурност:
             Председател: Исмет Шалганов
                    Членове: 1. Александър Куцлев
                                      2. Владимир Делиев
                                      3. Недялка Дойкова
                                      4. Красимир Мантов

6. Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество:
             Председател: Александър Куцлев
                    Членове: 1. Антон Сариев
                                     2. Красимир Пехливанов
                                     3. Атанас Пържанов
                                     4. Стилиян Балталиев

Зам. Председател на ОбС- Доспат Красимир   Пехливанов.

 


 

Състав на Постоянните комисии  по чл.44, ал.1 от  Правилника за организацията  и дейността на ОбС – Доспат, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация - мандат 2019 - 2023 година

Комисия по бюджет, финанси, икономическа политика


             Председател: Красимир Пехливанов
                     Членове: 1. Александър Куцлев
                                     2. Жана Дертлиева
                                     3. Антон Сариев
                                     4. Деян Деянов

Комисия по устройство на територията, еврофондове и проблеми на кметствата


             Председател: Антим Ясенов
                    Членове: 1. Красимир Пехливанов                            
                                     2. Стилиян Балталиев
                                     3. Антон Сариев
                                     4. Красимир Красенов

Комисия по туризма, селско, горско стопанство и екология


             Председател: Красимир Красенов
                    Членове: 1. Стилиян Балталиев
                                     2. Фаик Чаушев
                                     3. Антим Ясенов
                                     4. Исмет Шалганов

Комисия по здравеопазване, образование, култура, спорт и социални дейности


             Председател: Атанас Стоев
                    Членове: 1. Деян Деянов
                                     2. Исмет Шалганов
                                     3. Жана Дертлиева
                                     4. Красимир Красенов

Комисия по контрол изпълнение решенията на Общински съвет – Доспат, търговия, транспорт, комунално-битово обслужване, обществен ред и сигурност


             Председател: Стилиян Балталиев
                    Членове:  1. Деян Деянов
                                      2. Александър Куцлев
                                      3. Антон Сариев
                                      4. Фаик Чаушев

Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество


             Председател: Александър Куцлев
                    Членове: 1. Фаик Чаушев
                                     2. Жана Дертлиева
                                     3. Атанас Стоев
                                     4. Исмет Шалганов
 

https://www.livechatalternative.com/