Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24C5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SE6

Политическа структура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Числеността на Общински съвет Доспат е от 12 общински съветници от ПП ГЕРБ

За контакти с Общински съвет e-mail: Obshtinski.Savet@dospat.egov.bg

 

Председател Общински съвет  Адалберт Росенов Ферев      

тел: 0889355355 , e-mail: Adalbert.Ferev@dospat.egov.bg

Общински съветници:

Александър Атанасов Куцлев   

тел:  0895705487, e-mail: Aleksandar.Kutslev@dospat.egov.bg

Антим Лилков Ясенов     

тел:  0896871442, e-mail: Antim.Yasenov@dospat.egov.bg

Антон Руменов Сариев    

тел: 0894438155, e-mail: Anton.Sariev@dospat.egov.bg

Атанас Малинов Стоев    

тел: 0888542096, e-mail: Atanas.Stoev@dospat.egov.bg

Деян Събев Деянов    

тел:  0896814804, e-mail: Deyan.Deyanov@dospat.egov.bg

Жана Руменова Дертлиева    

тел:  0896747474, e-mail: Zhana.Dertlieva@dospat.egov.bg

Исмет Исавов Шалганов    

тел:   0894438132, e-mail: Ismet.Shalganov@dospat.egov.bg

Красимир Бисеров Пехливанов   

тел:  0893443866/ 0896818411, e-mail: Krasimir.Pehlivanov@dospat.egov.bg

Красимир Лилков Красенов    

тел:  0899915752, e-mail: Krasimir.Krasenov@dospat.egov.bg

Стилиян Венциславов Балталиев     

тел: 0899915726, e-mail: Stiliyan.Baltaliev@dospat.egov.bg

Фаик Мустафов Чаушев  

тел: 0899915726, e-mail: Faik.Chaushev@dospat.egov.bg

https://www.livechatalternative.com/