Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24L7
Z7_PPGAHG800P5110QTSM83VV3434

Публични регистри

Дата на публикуване: 27.01.2021
Последна актуализация: 22.02.2024

Ред за достъп до публичните регистри в Община Доспат

Всяко заинтересовано лице има свободен достъп до публичните регистри, поддържани от общинска администрация Доспат, и същият може да се реализира на следния интернет адрес в Портал за отворени данни на Република България: 
Open Data Portal (egov.bg)

Достъпът до публичните регистри, свързани с устройство на територията, може да се реализира и чрез официалната страница на Община Доспат на интернет адрес www.dospat.bg с линк:

Публични регистри - Община Доспат (dospat.bg)

Достъпът до Публичния регистър на подадените в Община Доспат декларации за несъвместимост и декларации за промяна на декларирани обстоятелства в декларациите за несъвместимост по ЗПКОНПИ от лица по § 2, ал. 1, т.т. 1 – 3 от ДР на ЗПКОНПИ, заместник-кметовете, секретар, кметски наместници и главен архитект и Публичния регистър на подадените в Община Доспат декларации за имущество и интереси и декларации за промяна на декларирани обстоятелства в декларацията за имущество и интереси по ЗПКОНПИ от лица по § 2, ал. 1 от ДР на ЗПКОНПИ се реализира чрез официалната страница на Община Доспат на интернет адрес www.dospat.bg с линк:
Декларации по ЗПКОНПИ - Община Доспат (dospat.bg)

Декларации по ЗПКОНПИ - Община Доспат (dospat.bg)

 

Описание на регистри и база данни, които поддържа Община Доспат

Информация за съдържанието на публичните регистри, създадени и поддържани в общинска администрация Доспат, е публикувана в  Публични регистри.
Информация за обявените търгове, конкурси и процедурите за възлагане на обществени поръчки е публикувана в Профил на купувача.
Информация за проектите на нормативни актове, както и на проектите за тяхната промяна е публикувана в Проекти на документи.
Информация за бюджета и финансовите отчети на Община Доспат съгласно Закона за публичните финанси е публикувана в Бюджет и отчет.
Информация относно обяви, съобщения, търгове и конкурси е публикувана в Обяви, Търгове.
Информация относно списъка на общите административни актове е публикувана в  Административни документи и актове.
Информация относно текстовете на общите административни актове е публикувана в  Заповеди на Кмета на Община Доспат.
Информация за местните данъци и такси – вноски, срокове и начини на плащане, е публикувана в  Местни данъци и такси.
Информация за видовете предоставяни услуги от Общинска администрация Доспате публикувана в Административни услуги
Регистри на издадените разрешения за строеж, издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация, както и заповеди по чл. 129 от ЗУТ са публикувани в Устройство на територията.
Данни за структурата, устройствения правилник, функциите и отговорностите на общинска администрация Доспат, са публикувани в  Администрация.

Декларациите по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество са публикувани в  Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ.
В  Етичен кодекс са публикувани отговорностите на служителите от административните структури на община Доспат и нивото на обслужване, което гражданите могат да очакват от тях;
Информация относно структурата, състав на постоянните комисии, дневен ред на заседания, решения, наредби, програми, стратегии и др. актове на Общински съвет – Доспат е публикувана в панел Общински съвет.
Декларациите и регистър на декларациите на общинските съветници по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество са публикувани в панел Общински съвет - Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ
Повече информация за връзка с Община Доспат може да получите в  Контакти, а информация за връзка с кметовете и кметските наместници на отделните населени места – в  Кметове и кметски наместници.

ВИДОВЕ РЕГИСТРИ В ОБЩИНА ДОСПАТ:

Регистър на имотите, които подлежат на отчуждаване - чл.21, ал.10 от ЗОС в община Доспат

РЕГИСТЪР НА ПЧЕЛИНИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА – ОБЩИНА ДОСПАТ 2024 г.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ДЕЙСТВАЩИТЕ ДОГОВОРИ ЗА НАЕМ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОПФ НА ОБЩИНА ДОСПАТ

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под аренда/наем

Регистър на обектите, въведени в експлоатация

Регистър на заверените технически паспорти на сгради

Регистър на издадените разрешения за строеж

Регистър на одобрените инвестиционни проекти

РЕГИСТЪР НА ВОЕННИТЕ ПАМЕТНИЦИ

РЕГИСТЪР на недвижимите културни ценности на теритотията на община Доспат

РЕГИСТЪР НА ЛЕКАРСКИТЕ ПРАКТИКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОСПАТ

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет

Регистър на търговските дружества с общинско участие

Регистър на рекламно-информационните елементи

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон

Регистър на местните поделения на вероизповеданията в Община Доспат - 2

Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници

Регистър на домашни и безстопанствени кучета

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване

Информация за предадени за опозотворяване на отпадъци

Данни за маршрутната мрежа, мрашрутните промени и разписанията в населените места в община Доспат

СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНА ДОСПАТ

Списък на издадените общи административни актове - Отчети

Списък на издадените общи административни актове - Стратегии, планове, правилници и наредби

Списък на издадените общи административни актове - Наредби и правилници

Списък на издадените общи административни актове - Решения на Общински съвет Доспат

Регистър на общинските предприятия в Община Доспат

Данни за бюджета на Община Доспат и изпълнението му

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет Доспат

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

Регистър на общинската собственост в община Доспат - публична общинска собственост

Регистър на общинската собственост в община Доспат - частна общинска собственост

Регистър на търговските дружества с общинско участие в Община Доспат

Регистър на даренията в Община Доспат

Регистър на местните поделения на вероизповеданията в Община Доспат

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания

Подлежащата на публикуване информация по ЗКПКОНПИ

Списък на училищата в Община Доспат

Списък на детските градини в Община Доспат

Отчети за касовото изпълнение на бюджета на Община Доспат

Регистър на специализираните институции и социалните услуги в общността

Регистър на заявленията за достъп до обществена информация

РЕГИСТЪР НА ПЛАН-ПРИЕМ ЗА СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Регистър на категоризираните туристически обекти

Регистър на заведения за хранене и развлечения

Регистър на местата за настаняване 

Регистър на разпоредителните сделки в Община Доспат

https://www.livechatalternative.com/
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C11

Публични регистри

Дата на публикуване: 27.01.2021
Последна актуализация: 22.02.2024

Ред за достъп до публичните регистри в Община Доспат

Всяко заинтересовано лице има свободен достъп до публичните регистри, поддържани от общинска администрация Доспат, и същият може да се реализира на следния интернет адрес в Портал за отворени данни на Република България: 
Open Data Portal (egov.bg)

Достъпът до публичните регистри, свързани с устройство на територията, може да се реализира и чрез официалната страница на Община Доспат на интернет адрес www.dospat.bg с линк:

Публични регистри - Община Доспат (dospat.bg)

Достъпът до Публичния регистър на подадените в Община Доспат декларации за несъвместимост и декларации за промяна на декларирани обстоятелства в декларациите за несъвместимост по ЗПКОНПИ от лица по § 2, ал. 1, т.т. 1 – 3 от ДР на ЗПКОНПИ, заместник-кметовете, секретар, кметски наместници и главен архитект и Публичния регистър на подадените в Община Доспат декларации за имущество и интереси и декларации за промяна на декларирани обстоятелства в декларацията за имущество и интереси по ЗПКОНПИ от лица по § 2, ал. 1 от ДР на ЗПКОНПИ се реализира чрез официалната страница на Община Доспат на интернет адрес www.dospat.bg с линк:
Декларации по ЗПКОНПИ - Община Доспат (dospat.bg)

Декларации по ЗПКОНПИ - Община Доспат (dospat.bg)

 

Описание на регистри и база данни, които поддържа Община Доспат

Информация за съдържанието на публичните регистри, създадени и поддържани в общинска администрация Доспат, е публикувана в  Публични регистри.
Информация за обявените търгове, конкурси и процедурите за възлагане на обществени поръчки е публикувана в Профил на купувача.
Информация за проектите на нормативни актове, както и на проектите за тяхната промяна е публикувана в Проекти на документи.
Информация за бюджета и финансовите отчети на Община Доспат съгласно Закона за публичните финанси е публикувана в Бюджет и отчет.
Информация относно обяви, съобщения, търгове и конкурси е публикувана в Обяви, Търгове.
Информация относно списъка на общите административни актове е публикувана в  Административни документи и актове.
Информация относно текстовете на общите административни актове е публикувана в  Заповеди на Кмета на Община Доспат.
Информация за местните данъци и такси – вноски, срокове и начини на плащане, е публикувана в  Местни данъци и такси.
Информация за видовете предоставяни услуги от Общинска администрация Доспате публикувана в Административни услуги
Регистри на издадените разрешения за строеж, издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация, както и заповеди по чл. 129 от ЗУТ са публикувани в Устройство на територията.
Данни за структурата, устройствения правилник, функциите и отговорностите на общинска администрация Доспат, са публикувани в  Администрация.

Декларациите по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество са публикувани в  Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ.
В  Етичен кодекс са публикувани отговорностите на служителите от административните структури на община Доспат и нивото на обслужване, което гражданите могат да очакват от тях;
Информация относно структурата, състав на постоянните комисии, дневен ред на заседания, решения, наредби, програми, стратегии и др. актове на Общински съвет – Доспат е публикувана в панел Общински съвет.
Декларациите и регистър на декларациите на общинските съветници по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество са публикувани в панел Общински съвет - Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ
Повече информация за връзка с Община Доспат може да получите в  Контакти, а информация за връзка с кметовете и кметските наместници на отделните населени места – в  Кметове и кметски наместници.

ВИДОВЕ РЕГИСТРИ В ОБЩИНА ДОСПАТ:

Регистър на имотите, които подлежат на отчуждаване - чл.21, ал.10 от ЗОС в община Доспат

РЕГИСТЪР НА ПЧЕЛИНИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА – ОБЩИНА ДОСПАТ 2024 г.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ДЕЙСТВАЩИТЕ ДОГОВОРИ ЗА НАЕМ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОПФ НА ОБЩИНА ДОСПАТ

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под аренда/наем

Регистър на обектите, въведени в експлоатация

Регистър на заверените технически паспорти на сгради

Регистър на издадените разрешения за строеж

Регистър на одобрените инвестиционни проекти

РЕГИСТЪР НА ВОЕННИТЕ ПАМЕТНИЦИ

РЕГИСТЪР на недвижимите културни ценности на теритотията на община Доспат

РЕГИСТЪР НА ЛЕКАРСКИТЕ ПРАКТИКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОСПАТ

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет

Регистър на търговските дружества с общинско участие

Регистър на рекламно-информационните елементи

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон

Регистър на местните поделения на вероизповеданията в Община Доспат - 2

Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници

Регистър на домашни и безстопанствени кучета

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване

Информация за предадени за опозотворяване на отпадъци

Данни за маршрутната мрежа, мрашрутните промени и разписанията в населените места в община Доспат

СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНА ДОСПАТ

Списък на издадените общи административни актове - Отчети

Списък на издадените общи административни актове - Стратегии, планове, правилници и наредби

Списък на издадените общи административни актове - Наредби и правилници

Списък на издадените общи административни актове - Решения на Общински съвет Доспат

Регистър на общинските предприятия в Община Доспат

Данни за бюджета на Община Доспат и изпълнението му

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет Доспат

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

Регистър на общинската собственост в община Доспат - публична общинска собственост

Регистър на общинската собственост в община Доспат - частна общинска собственост

Регистър на търговските дружества с общинско участие в Община Доспат

Регистър на даренията в Община Доспат

Регистър на местните поделения на вероизповеданията в Община Доспат

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания

Подлежащата на публикуване информация по ЗКПКОНПИ

Списък на училищата в Община Доспат

Списък на детските градини в Община Доспат

Отчети за касовото изпълнение на бюджета на Община Доспат

Регистър на специализираните институции и социалните услуги в общността

Регистър на заявленията за достъп до обществена информация

РЕГИСТЪР НА ПЛАН-ПРИЕМ ЗА СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Регистър на категоризираните туристически обекти

Регистър на заведения за хранене и развлечения

Регистър на местата за настаняване 

Регистър на разпоредителните сделки в Община Доспат

https://www.livechatalternative.com/