Публични регистри

Дата на публикуване: 27.01.2021
Последна актуализация: 22.03.2021

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под аренда/наем

Регистър на обектите, въведени в експлоатация

Регистър на заверените технически паспорти на сгради

Регистър на издадените разрешения за строеж

Регистър на одобрените инвестиционни проекти

РЕГИСТЪР НА ВОЕННИТЕ ПАМЕТНИЦИ

РЕГИСТЪР на недвижимите културни ценности на теритотията на община Доспат

РЕГИСТЪР НА ЛЕКАРСКИТЕ ПРАКТИКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОСПАТ

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет

Регистър на търговските дружества с общинско участие

Регистър на рекламно-информационните елементи

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон

Регистър на местните поделения на вероизповеданията в Община Доспат - 2

Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници

Регистър на домашни и безстопанствени кучета

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване

Информация за предадени за опозотворяване на отпадъци

Данни за маршрутната мрежа, мрашрутните промени и разписанията в населените места в община Доспат

СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНА ДОСПАТ

Списък на издадените общи административни актове - Отчети

Списък на издадените общи административни актове - Стратегии, планове, правилници и наредби

Списък на издадените общи административни актове - Стратегии, планове, програми

Списък на издадените общи административни актове - Наредби и правилници

Списък на издадените общи административни актове - Решения на Общински съвет Доспат

Регистър на общинските предприятия в Община Доспат

Данни за бюджета на Община Доспат и изпълнението му

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет Доспат

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

Регистър на общинската собственост в община Доспат - публична общинска собственост

Регистър на общинската собственост в община Доспат - частна общинска собственост

Регистър на търговските дружества с общинско участие в Община Доспат

Регистър на даренията в Община Доспат

Регистър на местните поделения на вероизповеданията в Община Доспат

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания

Подлежащата на публикуване информация по ЗКПКОНПИ

Списък на училищата в Община Доспат

Списък на детските градини в Община Доспат

Отчети за касовото изпълнение на бюджета на Община Доспат

Регистър на специализираните институции и социалните услуги в общността

Регистър на заявленията за достъп до обществена информация

РЕГИСТЪР НА ПЛАН-ПРИЕМ ЗА СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Регистър на категоризираните туристически обекти

Регистър на заведения за хранене и развлечения

Регистър на местата за настаняване 

Публични регистри

Дата на публикуване: 27.01.2021
Последна актуализация: 22.03.2021

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под аренда/наем

Регистър на обектите, въведени в експлоатация

Регистър на заверените технически паспорти на сгради

Регистър на издадените разрешения за строеж

Регистър на одобрените инвестиционни проекти

РЕГИСТЪР НА ВОЕННИТЕ ПАМЕТНИЦИ

РЕГИСТЪР на недвижимите културни ценности на теритотията на община Доспат

РЕГИСТЪР НА ЛЕКАРСКИТЕ ПРАКТИКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОСПАТ

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет

Регистър на търговските дружества с общинско участие

Регистър на рекламно-информационните елементи

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон

Регистър на местните поделения на вероизповеданията в Община Доспат - 2

Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници

Регистър на домашни и безстопанствени кучета

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване

Информация за предадени за опозотворяване на отпадъци

Данни за маршрутната мрежа, мрашрутните промени и разписанията в населените места в община Доспат

СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНА ДОСПАТ

Списък на издадените общи административни актове - Отчети

Списък на издадените общи административни актове - Стратегии, планове, правилници и наредби

Списък на издадените общи административни актове - Стратегии, планове, програми

Списък на издадените общи административни актове - Наредби и правилници

Списък на издадените общи административни актове - Решения на Общински съвет Доспат

Регистър на общинските предприятия в Община Доспат

Данни за бюджета на Община Доспат и изпълнението му

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет Доспат

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

Регистър на общинската собственост в община Доспат - публична общинска собственост

Регистър на общинската собственост в община Доспат - частна общинска собственост

Регистър на търговските дружества с общинско участие в Община Доспат

Регистър на даренията в Община Доспат

Регистър на местните поделения на вероизповеданията в Община Доспат

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания

Подлежащата на публикуване информация по ЗКПКОНПИ

Списък на училищата в Община Доспат

Списък на детските градини в Община Доспат

Отчети за касовото изпълнение на бюджета на Община Доспат

Регистър на специализираните институции и социалните услуги в общността

Регистър на заявленията за достъп до обществена информация

РЕГИСТЪР НА ПЛАН-ПРИЕМ ЗА СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Регистър на категоризираните туристически обекти

Регистър на заведения за хранене и развлечения

Регистър на местата за настаняване