Публични регистри

Дата на публикуване: 27.01.2021
Последна актуализация: 17.05.2021

Описание на регистри и база данни, които поддържа Община Доспат

Информация за съдържанието на публичните регистри, създадени и поддържани в общинска администрация Доспат, е публикувана в  Публични регистри.
Информация за обявените търгове, конкурси и процедурите за възлагане на обществени поръчки е публикувана в Профил на купувача.
Информация за проектите на нормативни актове, както и на проектите за тяхната промяна е публикувана в Проекти на документи.
Информация за бюджета и финансовите отчети на Община Доспат съгласно Закона за публичните финанси е публикувана в Бюджет и отчет.
Информация относно обяви, съобщения, търгове и конкурси е публикувана в Обяви, Търгове.
Информация относно списъка на общите административни актове е публикувана в  Административни документи и актове.
Информация относно текстовете на общите административни актове е публикувана в  Заповеди на Кмета на Община Доспат.
Информация за местните данъци и такси – вноски, срокове и начини на плащане, е публикувана в  Местни данъци и такси.
Информация за видовете предоставяни услуги от Общинска администрация Доспате публикувана в Административни услуги
Регистри на издадените разрешения за строеж, издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация, както и заповеди по чл. 129 от ЗУТ са публикувани в Устройство на територията.
Данни за структурата, устройствения правилник, функциите и отговорностите на общинска администрация Доспат, са публикувани в  Администрация.

Декларациите по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество са публикувани в  Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ.
В  Етичен кодекс са публикувани отговорностите на служителите от административните структури на община Доспат и нивото на обслужване, което гражданите могат да очакват от тях;
Информация относно структурата, състав на постоянните комисии, дневен ред на заседания, решения, наредби, програми, стратегии и др. актове на Общински съвет – Доспат е публикувана в панел Общински съвет.
Декларациите и регистър на декларациите на общинските съветници по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество са публикувани в панел Общински съвет - Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ
Повече информация за връзка с Община Доспат може да получите в  Контакти, а информация за връзка с кметовете и кметските наместници на отделните населени места – в  Кметове и кметски наместници.

ВИДОВЕ РЕГИСТРИ В ОБЩИНА ДОСПАТ:

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под аренда/наем

Регистър на обектите, въведени в експлоатация

Регистър на заверените технически паспорти на сгради

Регистър на издадените разрешения за строеж

Регистър на одобрените инвестиционни проекти

РЕГИСТЪР НА ВОЕННИТЕ ПАМЕТНИЦИ

РЕГИСТЪР на недвижимите културни ценности на теритотията на община Доспат

РЕГИСТЪР НА ЛЕКАРСКИТЕ ПРАКТИКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОСПАТ

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет

Регистър на търговските дружества с общинско участие

Регистър на рекламно-информационните елементи

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон

Регистър на местните поделения на вероизповеданията в Община Доспат - 2

Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници

Регистър на домашни и безстопанствени кучета

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване

Информация за предадени за опозотворяване на отпадъци

Данни за маршрутната мрежа, мрашрутните промени и разписанията в населените места в община Доспат

СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНА ДОСПАТ

Списък на издадените общи административни актове - Отчети

Списък на издадените общи административни актове - Стратегии, планове, правилници и наредби

Списък на издадените общи административни актове - Стратегии, планове, програми

Списък на издадените общи административни актове - Наредби и правилници

Списък на издадените общи административни актове - Решения на Общински съвет Доспат

Регистър на общинските предприятия в Община Доспат

Данни за бюджета на Община Доспат и изпълнението му

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет Доспат

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

Регистър на общинската собственост в община Доспат - публична общинска собственост

Регистър на общинската собственост в община Доспат - частна общинска собственост

Регистър на търговските дружества с общинско участие в Община Доспат

Регистър на даренията в Община Доспат

Регистър на местните поделения на вероизповеданията в Община Доспат

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания

Подлежащата на публикуване информация по ЗКПКОНПИ

Списък на училищата в Община Доспат

Списък на детските градини в Община Доспат

Отчети за касовото изпълнение на бюджета на Община Доспат

Регистър на специализираните институции и социалните услуги в общността

Регистър на заявленията за достъп до обществена информация

РЕГИСТЪР НА ПЛАН-ПРИЕМ ЗА СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Регистър на категоризираните туристически обекти

Регистър на заведения за хранене и развлечения

Регистър на местата за настаняване 

Публични регистри

Дата на публикуване: 27.01.2021
Последна актуализация: 17.05.2021

Описание на регистри и база данни, които поддържа Община Доспат

Информация за съдържанието на публичните регистри, създадени и поддържани в общинска администрация Доспат, е публикувана в  Публични регистри.
Информация за обявените търгове, конкурси и процедурите за възлагане на обществени поръчки е публикувана в Профил на купувача.
Информация за проектите на нормативни актове, както и на проектите за тяхната промяна е публикувана в Проекти на документи.
Информация за бюджета и финансовите отчети на Община Доспат съгласно Закона за публичните финанси е публикувана в Бюджет и отчет.
Информация относно обяви, съобщения, търгове и конкурси е публикувана в Обяви, Търгове.
Информация относно списъка на общите административни актове е публикувана в  Административни документи и актове.
Информация относно текстовете на общите административни актове е публикувана в  Заповеди на Кмета на Община Доспат.
Информация за местните данъци и такси – вноски, срокове и начини на плащане, е публикувана в  Местни данъци и такси.
Информация за видовете предоставяни услуги от Общинска администрация Доспате публикувана в Административни услуги
Регистри на издадените разрешения за строеж, издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация, както и заповеди по чл. 129 от ЗУТ са публикувани в Устройство на територията.
Данни за структурата, устройствения правилник, функциите и отговорностите на общинска администрация Доспат, са публикувани в  Администрация.

Декларациите по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество са публикувани в  Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ.
В  Етичен кодекс са публикувани отговорностите на служителите от административните структури на община Доспат и нивото на обслужване, което гражданите могат да очакват от тях;
Информация относно структурата, състав на постоянните комисии, дневен ред на заседания, решения, наредби, програми, стратегии и др. актове на Общински съвет – Доспат е публикувана в панел Общински съвет.
Декларациите и регистър на декларациите на общинските съветници по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество са публикувани в панел Общински съвет - Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ
Повече информация за връзка с Община Доспат може да получите в  Контакти, а информация за връзка с кметовете и кметските наместници на отделните населени места – в  Кметове и кметски наместници.

ВИДОВЕ РЕГИСТРИ В ОБЩИНА ДОСПАТ:

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под аренда/наем

Регистър на обектите, въведени в експлоатация

Регистър на заверените технически паспорти на сгради

Регистър на издадените разрешения за строеж

Регистър на одобрените инвестиционни проекти

РЕГИСТЪР НА ВОЕННИТЕ ПАМЕТНИЦИ

РЕГИСТЪР на недвижимите културни ценности на теритотията на община Доспат

РЕГИСТЪР НА ЛЕКАРСКИТЕ ПРАКТИКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОСПАТ

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет

Регистър на търговските дружества с общинско участие

Регистър на рекламно-информационните елементи

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон

Регистър на местните поделения на вероизповеданията в Община Доспат - 2

Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници

Регистър на домашни и безстопанствени кучета

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване

Информация за предадени за опозотворяване на отпадъци

Данни за маршрутната мрежа, мрашрутните промени и разписанията в населените места в община Доспат

СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНА ДОСПАТ

Списък на издадените общи административни актове - Отчети

Списък на издадените общи административни актове - Стратегии, планове, правилници и наредби

Списък на издадените общи административни актове - Стратегии, планове, програми

Списък на издадените общи административни актове - Наредби и правилници

Списък на издадените общи административни актове - Решения на Общински съвет Доспат

Регистър на общинските предприятия в Община Доспат

Данни за бюджета на Община Доспат и изпълнението му

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет Доспат

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

Регистър на общинската собственост в община Доспат - публична общинска собственост

Регистър на общинската собственост в община Доспат - частна общинска собственост

Регистър на търговските дружества с общинско участие в Община Доспат

Регистър на даренията в Община Доспат

Регистър на местните поделения на вероизповеданията в Община Доспат

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания

Подлежащата на публикуване информация по ЗКПКОНПИ

Списък на училищата в Община Доспат

Списък на детските градини в Община Доспат

Отчети за касовото изпълнение на бюджета на Община Доспат

Регистър на специализираните институции и социалните услуги в общността

Регистър на заявленията за достъп до обществена информация

РЕГИСТЪР НА ПЛАН-ПРИЕМ ЗА СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Регистър на категоризираните туристически обекти

Регистър на заведения за хранене и развлечения

Регистър на местата за настаняване